Directeur FEZ bij BZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 482-19
Publicatiedatum
9 mei 2019
Sluitingsdatum
20 mei 2019

De organisatie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Het ministerie houdt zich bezig met een breed scala aan beleidsthema’s zoals de democratische rechtsstaat, het openbaar bestuur, kwaliteit van personeel en management in de rijksdienst, de Grondwet en het staatsrechtelijke bestel, de samenwerkingsrelatie met Curacao, Sint-Maarten en Aruba en wonen en de rijksgebouwen. Daarnaast kent het ministerie ook een groot aantal uitvoeringtaken op het gebied van shared services binnen de rijksdienst, ZBO’s en agentschappen op het gebied van persoonsgegevens, digitale overheid, en huren. Voor meer informatie kijk op onze website.

Directie Financieel Economische Zaken

De directie FEZ is de centrale dienstcontroller van het ministerie van BZK. De directie is inhoudelijk gepositioneerd onder de SG. FEZ bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Begrotingszaken
 • Control en Financieel Advies (CFA)
 • Kaderstelling & Informatie-infrastructuur (K&I)
 • Eigenaarsadvisering (EA)

Daarnaast wordt de directie ondersteund door een directiesecretariaat. De formatie van de directie is ruim 60 fte. De directie is een energieke en ambitieuze organisatie waarbinnen de verschillende teams samen met veel inzet werken aan de opgaven waarvoor de financiële functie staat.

Taken en verantwoordelijkheden

De directie Financieel Economische Zaken draagt zorg voor de budgettaire kaders, de coördinatie van de begrotingsvoorbereiding en –uitvoering, de financieel-economische (meerjarige) beleidsadvisering en het financieel beheer. Ook is de directie verantwoordelijk voor het opstellen en vertalen van centrale kaders en richtlijnen in specifieke voorschriften en procedures. De directie draagt ook zorg voor de ontwikkeling van een adequate administratieve organisatie en informatie-infrastructuur.

Verder adviseert FEZ de ambtelijke leiding en de bewindspersonen over beleidsvoornemens vanuit de optiek van doelmatigheid, doeltreffendheid, budgettaire inpasbaarheid, bekostiging- en financieringssystematiek en een ordelijk financieel beheer.

Eigenaarsadvisering adviseert en ondersteunt de SG en dgVBR in hun rol als eigenaar op het gebied vanzbo’s, agentschappen en stichtingen. De directeur FEZ is tevens coördinerend directeur Inkoop.

De opgave

De directeur is sparringpartner voor de ambtelijke top en de bewindslieden en komt in aanraking met alle onderdelen van het ministerie. De directeur heeft een initiërende, inspirerende en proactieve instelling die erop gericht is om de samenwerking binnen de directie en met de externe belanghebbenden verder te versterken. Daarnaast is het van belang dat de directeur zich snel de (inhoudelijke) dossiers eigen moet kunnen maken, onderhandelingen moet kunnen voeren en mee moet kunnen denken over alternatieve oplossingen.

Er zijn vier specifieke opgaven waarbij van de directeur wordt verwacht dat deze:

 • de verdere doorontwikkeling van de directie en de ingezette lijn van versterking van de samenwerking zowel binnen als buiten de directie verder vormgeeft en borgt in de organisatie. Dit vraagt om een directeur die zowel resultaat- als mensgericht is.
 • in het begrotingsproces de verbinding met het ministerie van Financiën en de top van het eigen ministerie, zowel zakelijk, gezaghebbend als relationeel een goede invulling kan geven.
 • anticipeert op en draagt bij aan de onderhanden structuuraanpassing binnen het SG-cluster. Onderdeel daarvan zal zijn dat in elk geval de organisatie-eenheden FEZ, P&O en CIO in één cluster bij elkaar worden gebracht. Overigens met behoud van de eigen verantwoordelijkheid en positie van de betreffende directeuren.
 • de directeur FEZ draagt ook de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de gehele financiële kolom van het ministerie van BZK. De kolom werkt steeds beter samen in het financiële proces en probeert de interne bureaucratie te verminderen. Van de directeur FEZ wordt een enthousiasmerende en leidende rol gevraagd.

Positie

De directie FEZ is inhoudelijk gepositioneerd onder de SG. De directeur geeft leiding aan een directie die bestaat uit professionals. De directeur is voorzitter van het MT FEZ. Verder is de directeur FEZ lid van de Ministerstaf en is hij/zij, conform taakbesluit FEZ, lid van de bestuursraad van BZK.

Krachtenveld

Intern krachtenveld: de leden van de bestuursraad BZK, de directeuren binnen het departement inclusief die van de uitvoeringsorganisaties (SSO’s en Agentschappen), de bewindspersonen van BZK, RICO (overleg met decentrale controllers), BACO (overleg met DG controllers van de uitvoeringsorganisaties), het Audit Committee en medewerkers.

Extern Krachtenveld: interdepartementale contacten met het ministerie van Financiën (m.n. het directoraat-generaal Rijksbegroting en de ADR, maar ook de belastinginspecteur), overleg met de ambtelijke leiding van de Hoge Colleges van Staat en de Algemene Rekenkamer. Daarnaast is de directeur FEZ lid van het Interdepartementale Overleg FEZ (IO FEZ). Ten behoeve van de financiële administratie zijn er veelvuldig contacten tussen het Financieel Dienstencentrum (FDC) en de directie FEZ.

Competenties

Gezien de genoemde opgave zijn met name de volgende competenties zijn specifiek voor de directeur FEZ van toepassing:

 • Omgevingsbewustzijn
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Oordeelsvorming
 • Initiatiefrijk/proactief
 • Samenbindend leiderschap.

Kennis en ervaring en overige functie-eisen/aandachtspunten:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Kennis op het terrein van de Rijksfinanciën;
 • Bewezen kwaliteit in een financiële functie bij de Rijksoverheid;
 • Inzicht en behendigheid in politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Meerjarige ervaring met people management en met leidinggeven aan medewerkers op verschillende niveaus;
 • Is gewend te adviseren, indien nodig tegen de stroom in. Laat zich niet uit het veld slaan. Heeft gezag en biedt tegenwicht indien nodig.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het rijk. Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht) en in verschillende organisaties binnen of buiten het rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De Rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van jou wordt verwacht dat je regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Bijzonderheden

 • Het betreft een vertrouwensfunctie. Een veiligheidsonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.
 • Vanwege de belangrijke samenwerking met het ministerie van Financiën, zal een vertegenwoordiger van Financiën deel uitmaken van de selectiecommissie.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
   

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 482-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minBZK.nl

Meer informatie

Over de vacature

Victor Paumen
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-15 27 38 96
E-mailadres: victor.paumen@minbzk.nl

Over de sollicitatieprocedure

Victor Paumen
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-15 27 38 96
E-mailadres: victor.paumen@minbzk.nl