Vier directeuren Inspectie Leefomgeving en Transport

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Salarisschaal
17
Publicatiedatum
8 april 2019
Sluitingsdatum
28 april 2019

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op bereikbaarheid en leefbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water.

Het ministerie heeft onlangs zijn ambities gepresenteerd onder de noemer ‘Het verhaal van IenW’. Hierin wordt onder meer aangegeven dat zij een onderscheidende rol wil spelen in de drie grote maatschappelijke transities:

 • Duurzame mobiliteit:
  Een infrastructuur van hoge kwaliteit en een goede bereikbaarheid, met daarvoor benodigde investeringen. Met de regio’s samen ondersteunt IenW de ontwikkeling naar smart mobility.
 • Klimaatadaptatie:
  Zorgen dat de gevolgen van klimaatverandering zoals droogte, overstromingen, wateroverlast en hitte tot een minimum beperkt blijven.
 • Circulaire economie:
  In 2050 worden alle grondstoffen optimaal ingezet en hergebruikt. Producten en materialen zijn al vanaf het ontwerp herbruikbaar. De productie van nieuwe grondstoffen gebeurt op duurzame wijze.

De Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan veiligheid, duurzaamheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

De ILT is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Ruim 1.100 medewerkers zetten zich dagelijks in voor een duurzame en veilige leefomgeving, veilig transport en het vertrouwen in de woningcorporaties. Daarmee opereert de ILT midden in de samenleving. Het aandachtsgebied van de ILT omvat zo’n 160 onderwerpen waaronder geluidsoverlast in de luchtvaart, vaartijden in de binnenvaart, taxivergunningen, woningcorporaties, vervoer van gevaarlijke stoffen, afval, genetisch gemodificeerde organismen en energielabels van woningen.

Meer informatie over de ILT.

De ambities en opgaven voor de ILT

Koers ILT 2021 betekent een andere manier van werken voor de ILT. Het werk van de ILT is veelomvattend en vaak complex. De ILT groeit naar een organisatie die haar maatschappelijke meerwaarde beter zichtbaar maakt. Een toezichthouder die dáár optreedt waar de risico’s het grootst zijn en het optreden meest betekenisvol en gezaghebbend is. Toezichthouden gebeurt op basis van een uitstekende informatiepositie. De ILT betrekt en benut de omgeving om vanuit een stevige basis, flexibel te kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Het optreden zal in toenemende mate programmatisch worden aangestuurd. Dat vraagt een wendbare en deskundige organisatie.

De ILT vormt ook de ogen en oren van de bewindspersonen en de buitenwereld. Een inspecteur of vergunningverlener ziet nieuwe ontwikkelingen en onbekende risico’s vaak als eerste. Dit gebeurt letterlijk door het inspectiewerk buiten op locatie maar ook door data-analyses en detectie van nieuwe veiligheidsrisico’s voor de samenleving.

De ILT geeft signalen af en deelt haar bevindingen actief met (beleids)onderdelen binnen IenW, politiek en maatschappij. De ILT investeert actief in het onderhouden van de relaties met alle onderdelen van het departement. Tegelijkertijd heeft de ILT een eigenstandige en onafhankelijke positie.

Veel bedrijven en organisaties komen met de ILT in aanraking. Naast de uitvoering van toezicht, verleent de ILT vergunningen en certificaten, geeft informatie en voorlichting over wet- en regelgeving en levert adequate opsporing in geval van misdrijven die schade aan mens en maatschappij kunnen veroorzaken, zoals ernstige bodemvervuiling, gevaarlijke stoffen en fraude bij woningcorporaties. Ook doet de ILT onderzoek naar incidenten en ongevallen.

De ILT opereert in een maatschappelijk speelveld dat voortdurend in beweging is. De ILT wil maatschappelijk effect realiseren, haar omgeving betrekken en vanuit een stevige basis flexibel inspelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Met dat doel voor ogen werkt de ILT aan het ambitieuze ontwikkel- en veranderprogramma Koers ILT 2021.

Nieuwe organisatiestructuur ILT

Een noodzakelijk onderdeel van de stevige opgave is verandering van de organisatie en haar structuur. De afgelopen periode heeft de ILT in een tijdelijke werkorganisatie (TWO) geëxperimenteerd en ervaren hoe de nieuwe organisatiestructuur werkt, gericht op het mogelijk maken van nieuwe verbindingen en nieuwe werkwijzen. Dit jaar is het moment om de TWO om te zetten naar de definitieve organisatie.

Belangrijk onderdeel van de reorganisatie is de verandering van de topstructuur. In de nieuwe topstructuur wordt een IG-team gevormd, bestaande uit de inspecteur-generaal (IG) en vier directeuren, dat in gezamenlijkheid de organisatie aanstuurt en in strategische zin richting geeft. Het IG-team werkt op basis van collegiaal bestuur onder de IG.

Elke directeur is in algemene zin medeverantwoordelijk voor het strategisch functioneren van de gehele organisatie en in specifieke zin voor de aansturing en het resultaat van een aantal afdelingen en programma’s. Zij sturen de verantwoordelijke afdelingshoofden en programmamanagers aan en deze leveren op hun beurt informatie aan de directeuren. De samenstelling van deze aan te sturen eenheden kan in de tijd wijzigen onder invloed van wat nodig is voor de taakuitoefening en de maatschappelijke meerwaarde van de ILT. Ook zo blijft de ILT als organisatie flexibel.

Het IG-team stuurt dus strategisch met zicht op de tactische en operationele vertaling van deze sturing. Leden van het IG-team hebben een aanzienlijke autonomie wat betreft beslissingen op hun portefeuille, -die in de tijd op inhoud kan wijzigen -, en zorgen daarbij dat alle beslissingen binnen ILT volledig in lijn met elkaar zijn. Dat vereist veel professionaliteit en een bijzonder goede samenwerking binnen dit IG-team.

Bilaterale afstemming met de IG vindt daarnaast plaats waar nodig, op onderwerpen binnen de portefeuille. Eenieder draagt verantwoordelijkheid voor ILT-brede primaire processen. In het IG-team vindt altijd afstemming/besluitvorming plaats over ILT-brede aangelegenheden.

Vier directeuren

Voor deze ambitieuze opgaven worden vier directeuren gezocht voor onderstaande takenpakketten:

(A) Toezicht en opsporing
Een directeur verantwoordelijk voor afdelingen van toezicht en opsporing; de essentie van een toezichthouder. Met de belangrijke taak om zichtbaar te zijn als stevige toezichthouder: één die optreedt en haar tanden durft te laten zien.

Deze directeur is, conform de Wet op de bijzondere OpsporingsDiensten (Wet BOD), hoofd van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) .

De directeur heeft verantwoordelijkheid over vijf afdelingen: Toezicht Milieu, Toezicht Markordening, Toezicht Keten gevaarlijke stoffen en organismen, Toezicht Veilige mobiliteit en de IOD.

 • Naast de generieke functie-eisen heeft deze directeur aantoonbare ervaring met het opgavegericht aansturen van een grote uitvoeringsdirectie en kan hij/zij zich verplaatsen in het werk van de inspecteur. Ook begrijpt hij/zij de politieke en bestuurlijke context om goed te kunnen schakelen met de politieke en bestuurlijke leiding van het departement.

(B) Omgeving en dienstverlening
Een directeur verantwoordelijk voor vergunningverlening en externe productie; met zowel een verbeteropgave richting de buitenwereld, als een relatie met de buitenwereld waar het gaat over de certificerende instellingen. De buitenwereld staat centraal in deze portefeuille.

Deze directeur is tevens plaatsvervangend inspecteur-generaal.

De directeur heeft verantwoordelijkheid over zes afdelingen: Vergunningverlening Rail en Luchtvaart, Vergunningverlening Leefomgeving en Scheepvaart, Vergunningverlening Ondersteuning en Afhandeling, Netwerken Transport, Netwerken Leefomgeving en Wonen. Communicatie en Klantcontact.

 • Naast de generieke functie-eisen heeft deze directeur ook aantoonbare ervaring met het klantgericht en dienstverlenend werken bij een grote uitvoeringsdirectie en kan hij/zij zich verplaatsen in het werk van vergunningverleners. Ook heeft hij/zij ervaring met het werken binnen de politieke en bestuurlijke context en kan goed schakelen met de politieke en bestuurlijke leiding van het departement.

(C) Publieke Instituties en Control
Een directeur verantwoordelijk voor de afdelingen die gericht zijn op hoe we het doen als organisatie aan de ene kant en allerlei governance-vraagstukken aan de andere kant, zowel van de ILT in relatie tot de departementen van IenW en BZK, als in relatie tot woningcorporaties (Autoriteit woningcorporaties) en andere publieke instellingen.

Deze directeur heeft tevens de rol van CFO en Accountable Manager.

De directeur is tevens de directeur van de Autoriteit woningcorporaties die als autoriteit apart gefinancierd wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en daarom drie eigen afdelingen heeft: Informatie en programmeren, Vergunningverlening en Toezicht.

Binnen ILT in algemene zin heeft deze directeur verantwoordelijkheid over vier afdelingen: Toezicht Publieke Instellingen, Juridische Zaken, Control en Advies en Services en Ondersteuning.

 • Naast de generieke functie-eisen heeft deze directeur aantoonbare ervaring met financiën, bedrijfsvoeringprocessen en aansturing in een uitvoerende dienst en affiniteit met IT-projecten bij de Rijksoverheid.

 (D) Informatiepositie en Programmamanagement
Een directeur met verantwoordelijkheid voor de afdelingen die zich vooral bezighouden met inhoudelijke kaderstelling en prioriteitsstelling; onder andere informatie-gestuurd werken, programma’s ontwikkelen en aansturen, verantwoording afleggen via jaarverslagen.

Deze directeur heeft tevens de rol van CIO.

Deze directeur heeft de verantwoordelijkheid voor acht afdelingen: Strategische producten en kennis, Programmaontwikkeling- en advies, Programmamanagement, Analyse 1 & 2, Databronnen, Innovatie- en datalab en Informatievoorziening.

 • Naast de generieke functie-eisen heeft hij/zij affiniteit met IT-projecten, aantoonbare ervaring met “intelligence”, het op orde brengen en houden van data, kaderstelling, (economische) modellen, inzicht ontwikkelen in waar risico’s zitten of zich zouden kunnen voordoen en is in staat hierover helder en begrijpelijk te communiceren.

Generieke functie-eisen:

 • is benaderbaar voor iedereen binnen ILT en beschikt over natuurlijke communicatieve vaardigheden;
 • een afgeronde relevante academische opleiding en werk- en denkniveau;
 • uitstekend gevoel voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • goed gevoel voor samenspel tussen politiek, beleid, uitvoering, inspectie en externe partijen en aantoonbaar in staat om in dat samenspel de gewenste resultaten te behalen;
 • ervaren en inspirerend leidinggevende, met oog voor de ontwikkeling van de medewerkers;
 • ervaring in een beleidsdirectie of in een toezichtsorgaan, is een pre;
 • strategisch kunnen denken en handelen, met gevoel voor de operatie.

De ILT bestaat uit een mix van mensen met diverse achtergronden in ervaring, leeftijd, geslacht en werkcultuur. Als leidinggevende nodig je mensen uit het beste uit zichzelf te halen. Je ziet talent als basis en diversiteit als kracht om de ambitieuze doelen te realiseren.

Publiek Leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Het opvragen van referenties en een veiligheidsonderzoek uitgevoerd door de AIVD, maken mogelijk deel uit van de selectieprocedure. Mogelijk zal ook een selectieassessment onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail. Stuur uw curriculum vitae en uw motivatiebrief naar wervingenselectieBABD@minbzk.nl onder vermelding van:

 • (A)    Toezicht en opsporing, vacaturenummer BABD 459-19
 • (B)    Omgeving en dienstverlening, vacaturenummer BABD 460-19
 • (C)    Publieke Instituties en Control, vacaturenummer BABD 461-19
 • (D)    Informatiepositie en Programmamanagement, vacaturenummer BABD 462-19

Meer informatie

Over de vacature

mr. J.A. (Jan) van den Bos
inspecteur-generaal van de ILT
Telefoonnummer: 070- 456 7400 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure

drs. H. (Henny) Bekhof
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-11 05 57 73
E-mailadres: henny.bekhof@minienw.nl