Voorzitter Auditcommissie Politie

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Politie
Salarisschaal
18
Standplaats
Den Haag
Vacaturenummer
BABD 6-23
Publicatiedatum
19 januari 2023
Sluitingsdatum
9 februari 2023

De politie

De politie blijft onveranderd ‘waakzaam en dienstbaar’ aan de waarden van de rechtsstaat. Afhankelijk van de situatie beschermt zij mensen en goederen, begrenst zij ongeoorloofd gedrag en bekrachtigt zij gewenst gedrag. De ons omringende wereld wordt complexer, omvangrijker, heterogener en dynamischer. Daardoor verandert het politiewerk essentieel en existentieel. Wendbaarheid en flexibiliteit zijn geboden, evenals transparantie over ons doen en laten.

De koers van de politie is vastgelegd in vijf ambities. De “politie van overmorgen” is verbonden met wijk, web en wereld, werkt in nieuwe coalities, werkt met state-of-the-art technologie en intelligence, is actief transparant en is wendbaar als organisatie met wendbare medewerkers die hun talenten blijven ontwikkelen. Deze ambities zijn verder concreet gemaakt in de strategische agenda Veiligheid, vertrouwen & verbinding.

Het politiekorps, onder leiding van de korpschef Henk van Essen, bestaat uit de korpsleiding met 5 leden, 10 regionale eenheden, een landelijke eenheid, de politieacademie, de staf korpsleiding en het politiedienstencentrum (PDC).

Auditcommissie politie

De Auditcommissie is in 2017 ingesteld met als taak de Korpschef in zijn verantwoordelijkheid voor het beheer van het Korps te adviseren op in ieder geval de volgende vier terreinen:

 • de inrichting en werking van het stelsel van intern toezicht in het korps;
 • het borgen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering (waaronder de beheersing van de primaire processen en de werking van de planning- en controlcyclus), inclusief de jaarverantwoording en de financiële verslaggeving;
 • de regie op het auditbeleid; en
 • het risicomanagementbeleid en de uitkomsten daarvan.

De adviezen van de Auditcommissie worden schriftelijk vastgelegd (via het verslag van de vergaderingen) en aangeboden aan de korpschef. De beslissingen die de korpschef neemt op basis van deze adviezen, worden ook schriftelijk vastgelegd en teruggekoppeld aan de Auditcommissie. Het jaarverslag van de Auditcommissie wordt integraal opgenomen in het jaarverslag van de politie.

De Auditcommissie bestaat uit vijf externe leden inclusief de voorzitter en 3 interne leden. Daarnaast zijn er enkele toehoorders.

Profiel voorzitter Auditcommissie politie

 • Ruime kennis en ervaring van (inter)departementale ambtelijke en politieke besluitvormingsprocessen;
 • Ruime ervaring met verandermanagement en organisatievraagstukken;
 • Ruime en brede ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering binnen een grote organisatie;
 • Ruime bestuurlijke ervaring; als eindverantwoordelijke voor een grote uitvoerings- of publieke organisatie;
 • Kennis van en ervaring met risicomanagement en auditbeleid;
 • Ervaring als lid van- of voorzitter van advies- of auditcommissie(s) binnen de publieke sector is een pré;
 • Verbindende kwaliteiten die de voorzitter in staat stellen om te borgen dat iedere deelnemer zich gehoord en gerespecteerd voelt;
 • In staat complexe discussie goed te sturen en samen te vatten zonder per definitie naar consensus te streven.

Vereiste kennis en bijzonderheden

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Benoemingstermijn is vier jaar. Er is een herbenoeming mogelijk met 2 jaar;
 • Start functie per 1 juli 2023. In verband vertrek huidige voorzitter wegens het bereiken van de maximale termijn.

Arbeidsvoorwaarden

De volgende arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing conform de Regeling vergoedingen adviescommissies politie 2022:

 • De voorzitter van de auditcommissie politie ontvangt voor het verrichten van werkzaamheden een vergoeding per maand op basis van een arbeidsduur van 2,2 uur per week (arbeidsduurfactor 0,06) van het maximum van salarisschaal 18 Bbp, € 650,67;
 • Standplaats Den Haag (Nieuwe Uitleg 1);
 • De op grond van de werkzaamheden aan externe leden te verstrekken vergoeding;
 • maakt geen onderdeel uit van het inkomen dat valt onder de bezoldiging in de zin van de Wnt. Voor de vergoedingen op grond van de regeling wordt voor de politie als wettelijke rechtspersoon sui generis niet aangesloten bij de anticumulatiebepaling zoals die is opgenomen voor door de ministers ingestelde commissies.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 6-23 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Petra Thomissen
Secretaris Auditcommissie
Telefoonnummer: 06-52 01 02 62
E-mailadres: petra.thomissen@politie.nl

Over de sollicitatieprocedure

Robbie Hiensch
MDburo Politietop
Telefoonnummer: 06-30 08 09 22
E-mailadres: robbie.hiensch@politie.nl