Voorzitter Dopingautoriteit

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Dopingautoriteit
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 49-21
Publicatiedatum
5 februari 2021
Sluitingsdatum
25 februari 2021
Medicijnen in een strip

Over de Dopingautoriteit

De Dopingautoriteit is een in Capelle aan den IJssel gevestigd zelfstandig bestuursorgaan (zbo) met eigen rechtspersoonlijkheid dat valt onder de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De missie van de Dopingautoriteit is het realiseren van dopingvrije sport in Nederland. Om dit te bewerkstelligen voert de Dopingautoriteit de volgende in de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) vastgelegde wettelijke taken uit: het bestrijden van doping in de sport, het uitvoeren van het dopingcontroleproces, het verzamelen en onderzoeken van informatie over mogelijke overtredingen van een dopingreglement en het geven van voorlichting over doping.

De Dopingautoriteit is door de Rijksoverheid aangewezen als de Nationale Anti-Doping Organisatie (NADO) van Nederland. In Nederland is het antidopingbeleid een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de georganiseerde sport (NOC*NSF en de sportbonden) en de overheid (het ministerie van VWS). Dit wordt bevestigd in de positionering van de Dopingautoriteit als een zbo dat bekostigd wordt door zowel het Ministerie van VWS als de georganiseerde sport.

In verband met het vertrek van de huidige voorzitter per 1 september 2021 is de Dopingautoriteit op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Interne organisatie

De Dopingautoriteit kent één bestuurder, de voorzitter. De voorzitter is belast met het bestuur van de Dopingautoriteit, zorgt voor een eigentijds personeelsbeleid, en geeft leiding aan de medewerkers van de Dopingautoriteit. Ook draagt de voorzitter zorg voor de uitvoering van de wettelijke taken, voor de kwaliteit van deze uitvoering en voor de duurzame bedrijfsvoering van de Dopingautoriteit. Daarnaast richt de voorzitter zich op het ontwikkelen en bewaken van algemene beleidslijnen ten aanzien van de uitvoering van haar wettelijke taken, en op de externe vertegenwoordiging van het zbo, nationaal en internationaal. Verder geeft de voorzitter als gesprekspartner van de minister advies over doping gerelateerde zaken.

De Dopingautoriteit bestaat uit vier afdelingen: Educatie, Handhaving & Opsporing, Juridische Zaken en Ondersteuning. Elke afdeling heeft een afdelingshoofd en een plaatsvervangend afdelingshoofd. De voorzitter en de afdelingshoofden vormen gezamenlijk de bestuurstafel. De bestuurstafel adviseert de voorzitter, en deze neemt de adviezen mee in zijn of haar besluiten. In totaal werken er op het kantoor in Capelle aan den IJssel 23 medewerkers waaronder de voorzitter. Daarnaast zijn er nog 16 dopingcontroleurs werkzaam bij de Dopingautoriteit.

De staf van de Dopingautoriteit wordt gekenmerkt door een gemiddeld hoog opleidingsniveau, een sterk ontwikkeld ethisch bewustzijn een gemiddeld zeer lange en intensieve betrokkenheid bij het antidopingbeleid.

De Dopingautoriteit kent ook een Raad van Advies, welke momenteel uit vijf personen bestaat. De Raad van Advies heeft als taak het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. Tot slot maken een aantal commissies onderdeel uit van de Dopingautoriteit: een Dispensatiecommissie voor het uitvoeren van de taken voor het Geneesmiddelen Dispensatie Sporter-systeem, een Beroepscommissie GDS, een Commissie Naleving Dopingsancties, en een Beroepscommissie Naleving Dopingsancties.

Opgave

De Dopingautoriteit is een organisatie die, met haar voorgangers meegerekend, al meer dan 30 jaar bestaat. In die jaren heeft de Dopingautoriteit zich ontwikkeld tot een sterke en gezaghebbende organisatie met veel (specialistische) kennis en expertise over het antidopingbeleid. Het is het streven van de Dopingautoriteit deze positie te consolideren en waar mogelijk verder uit te breiden. Tegelijkertijd is het zo dat de Dopingautoriteit als publiekrechtelijk zbo pas sinds 1 januari 2019 bestaat. In de huidige vorm is de Dopingautoriteit dus nog een redelijk jonge organisatie die volop in ontwikkeling is. Versterking en vernieuwing van de organisatie als zbo zijn om die reden de komende jaren belangrijke speerpunten voor de Dopingautoriteit.

Vanaf 1 januari 2019 vormen de Wuab en de Kaderwet zbo’s samen de basis voor het bestaan van de organisatie, waarbij de Dopingautoriteit zelfstandig is waar het de uitvoering van de wettelijke taken betreft, maar waarbij tegelijkertijd sprake is van een grote mate van verbondenheid met het sportbeleid in Nederland en de overheid in zijn algemeenheid. De relatie met sport en overheid is bepalend voor de mate waarin de organisatie de geformuleerde doelen zal bereiken. Voor een succesvol antidopingbeleid is het dus van belang dat actief wordt samengewerkt met sporters, NOC*NSF, ministerie van VWS, kennisinstituten, opsporingsinstanties en internationale partners.

Het antidopingbeleid is mondiaal en komt ook tot stand door (internationale) consultatie waarbij vele partijen betrokken zijn. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor het in 1999 opgerichte Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). WADA is coördinator en toezichthouder van het mondiale antidopingbeleid. Mede door de relatief korte periode waarin er actief antidopingbeleid wordt gevoerd is dit beleid constant in beweging, waardoor het voor de Dopingautoriteit (en de voorzitter) essentieel is dat de Dopingautoriteit nauw betrokken blijft bij de ontwikkeling van het mondiale beleid, zodat hierop invloed uitgeoefend kan blijven worden.

De plannen en ambities voor de aankomende jaren zijn uitgewerkt in het meerjarenbeleidsplan 2020-2022 van de Dopingautoriteit. Zie verder ook Dopingautoriteit.nl.

Profiel voorzitter Dopingautoriteit

U heeft ervaring op directie- en/of bestuursniveau. Bij voorkeur heeft u een bewezen trackrecord in de antidopingwereld en/of de sportwereld. U weet wat er leeft en speelt op het gebied van sport en dopingbestrijding en u heeft hier ook affiniteit mee. Een relevant (internationaal) netwerk in deze wereld is daarbij een pre.

U bent een sterke en onafhankelijke leider die de belangen van een schone sport met verve behartigt, ook in het geval er sprake is van tegengestelde belangen. Tegelijkertijd zoekt u actief verbinding met de medewerkers en de verschillende partners van de Dopingautoriteit (zoals sporters, ministerie van VWS, NOC*NSF, internationale antidopingorganisaties en opsporingsinstanties) om zo gezamenlijk doping in de sport te bestrijden.

Daar de Dopingautoriteit veel samenwerkt met verschillende overheidsorganisaties en publieke organisaties is het van wezenlijk belang dat u zich bewust bent van deze politiek-bestuurlijke omgeving en u zich succesvol weet te manoeuvreren in dit speelveld.

U bent gedreven en u beschikt over een sterk ontwikkeld moreel kompas waarmee u als het geweten van de Dopingautoriteit fungeert. U handelt bewust, oprecht en integer en bent van onbesproken gedrag.

Gezien de internationale omgeving waarin de Dopingautoriteit opereert is voldoende kennis van in ieder geval de Engelse taal van belang, alsmede het effectief kunnen opereren in internationale netwerken.

Functie-eisen

  • U heeft ervaring in leidinggeven aan complexe organisaties.
  • U bent onafhankelijk ten opzichte van politiek, overheid en burgers.
  • U bent een verbinder die op empathische wijze samenwerking tussen veel verschillende partijen tot stand kan brengen. U heeft oog voor de verschillende posities en belangen en probeert deze waar mogelijk te verbinden.
  • U beschikt over veelzijdig communicatief vermogen waarmee u het beleid van de Dopingautoriteit naar buiten toe helder en consistent uit kunt dragen, ook richting media.
  • U voelt verwantschap met de sport en het antidopingbeleid en u neemt (op den duur) een gezaghebbende inhoudelijke positie in binnen deze wereld. De bereidheid om u grondig te verdiepen in alle aspecten van het vak zijn hierbij essentieel.
  • U heeft inzicht in de organisatie en het functioneren van het openbaar bestuur en u beschikt daarbij over politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
  • U handelt evenwichtig en zorgvuldig.

Benoeming

De voorzitter wordt door de minister van VWS benoemd, op voordracht van NOC*NSF.  
In de sollicitatiecommissie zullen zowel vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, NOC*NSF als de Dopingautoriteit zitting nemen.
De ambtstermijn is vier jaar, en kan eenmaal worden verlengd met vier jaar door herbenoeming.
Een integriteitsscreening behoort tot de procedure.

Bijzonderheden

Het Rijk investeert bij voortduring in de kwaliteit van het bestuur en het management; een evenwichtige samenstelling van het bestuur draagt daaraan bij en om deze reden wordt vrouwen nadrukkelijk verzocht te solliciteren.

Bureau Algemene Bestuursdienst (BABD) ondersteunt de werving en selectie voor deze functie.

Aanstelling en salaris

Wij bieden een voltijdaanstelling aan. Het salaris is gerelateerd aan schaal 17 BBRA.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 49-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Dhr. H. Ram
Voorzitter Dopingautoriteit
Telefoonnummer: 010 201 01 50
E-mailadres: h.ram@dopingautoriteit.nl

Over de sollicitatieprocedure

Mariska Dee
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 46 62 75 87
E-mailadres: mariska.dee@minbzk.nl