Voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur Reclassering Nederland

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Reclassering Nederland
Salarisschaal
18
Publicatiedatum
1 december 2017
Sluitingsdatum
18 december 2017

Reclassering Nederland (RN) draagt actief bij aan de veiligheid van de samenleving door het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive. Dat doet Reclassering Nederland door risico’s zoveel mogelijk te beheersen en de dader of verdachte te stimuleren zijn of haar gedrag te veranderen. De hoofdtaken zijn:

 • diagnose en advies aan rechter en officier van justitie;
 • toezien op uitvoeringen van werkstraffen;
 • toezicht op en begeleiding van verdachten en daders.

RN is een belangrijke en gerespecteerde speler in de strafrechtsketen en de lokale veiligheidsketen die vanaf het moment van aanhouding tot en met het moment dat een verdachte of dader weer naar de samenleving terugkeert bij het strafproces betrokken is. RN werkt dan ook samen met politie, Openbaar Ministerie, rechtbanken, Dienst Justitiële Inrichtingen, gemeenten, organisaties in (forensische) psychiatrie, verslavingszorg, woningbouwverenigingen, maatschappelijk werk etc.

Organisatie

RN staat onder leiding van een (eenhoofdige) raad van bestuur (WOR-bestuurder, maar gewoonlijk aangeduid met ‘algemeen directeur’). De directie bestaat uit de algemeen directeur en de plaatsvervangend algemeen directeur. De algemeen directeur is eindverantwoordelijk en heeft vooral een externe rol (maar is nadrukkelijk ook zichtbaar in de organisatie) en de plaatsvervangend directeur is meer gericht op de bedrijfsvoering en de interne organisatie. RN opereert landelijk en kent een indeling in vijf regio’s die worden aangestuurd door een regiodirecteur. De stafafdelingen werken centraal vanuit het Landelijk kantoor en kennen soms een decentrale uitvoering. Het managementteam van RN bestaat uit de directie, vijf regiodirecteuren, zes stafhoofden en de bestuurssecretaris. In totaal werken ongeveer 1900 medewerkers bij RN. Een raad van toezicht (voorzitter en vier leden) ziet toe op de organisatie.

Context

Middenin de belangstelling

RN staat regelmatig in de politieke en publieke belangsteling. De discussie over de legitimatie van de reclassering, de inbedding in het stelsel als zelfstandige stichting en het wetenschappelijk gehalte van de werkzaamheden staat eens in de zoveel tijd op de politieke agenda.

'3 RO'

Naast RN zijn nog twee instanties actief die reclasseringstaken uitvoeren: Stichting verslavingsreclassering GGZ en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering. Zij richten zich (deels) op verschillende doelgroepen. Op meerdere plaatsen zijn de drie verschillende reclasseringsorganisaties (3RO) evenwel via één voordeur te bereiken: het Instroompunt. Dit is één loket van waar de intake, dossierstart en doorverwijzing van verdachten en daders geregeld wordt. De drie reclasseringsorganisaties werken nauw samen en de drie directies voeren periodiek overleg met elkaar.

Sanctie-uitvoering

Al langere tijd is er binnen de strafrechtsketen een discussie gaande over veranderingen in de sanctie-uitvoering, waar RN vanuit haar taken een belangrijke rol in heeft. Deze discussie heeft een impuls gekregen door een whitepaper van het ministerie van J&V over de toekomst van de sanctie-uitvoering, ‘Koers en Kansen’. Mede op basis hiervan is een project ‘Ruim Baan’ gestart. Dit is een project van de reclassering, het Openbaar Ministerie en de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Veranderde financiering

Voor de adviesfunctie van RN geldt sinds kort een lumpsum financiering. RN kan daarbinnen in hoge mate zelf bepalen wat nodig is om een goed advies te geven en kan waar nodig nieuwe producten ontwikkelen. Voor de andere vormen van dienstverlening (toezien op uitvoeringen van werkstraffen en toezicht op en begeleiding van verdachten en daders) geldt nog steeds een productiefinanciering van PxQ. De verandering van financiering leidt ook tot aanpassingen in de werkwijze.

Samenwerken met ketenpartners

Het veld waarin de reclassering opereert is divers, dynamisch en erg in beweging. De bijdrage van andere instanties dan de reclassering (met name lokaal bestuur en zorgsector) aan het realiseren van strafdoelen wordt steeds groter. Gemeenten zijn van oudsher relatief onbekend met reclasseringswerk maar hebben door de decentralisatie en de transitie van de jeugdzorg op dat terrein meer bemoeienis gekregen. Zij hebben de laatste jaren steeds meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van openbare orde en veiligheid en hebben daarbij te maken met dezelfde doelgroep als de reclassering: de mensen die terugkeren uit detentie. Het domein van justitie en zorg schuift naar elkaar toe. Samenwerking, over de grenzen van het eigen domein heen kijken, is derhalve steeds belangrijker geworden.

Binnen de strafrechtsketen krijgt die samenwerking sinds een paar jaar mede vorm door de zogenoemde ‘ZSM-aanpak’. Politie, Openbaar Ministerie, Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming en Slachtofferhulp komen als ketenpartners (fysiek) samen om bepaalde aangewezen zaken (zoals bijv. diefstal, vandalisme of bedreiging) direct, binnen een paar uur af te doen. Dit vereist een directe vorm van samenwerken met de partners.

Professionaliteit centraal

Al een aantal jaren heeft RN ingezet op een manier van werken die past bij deze veranderde omstandigheden en samenleving ('RN 2.0'). RN wil ‘een naar buiten toe gerichte, snelle en wendbare organisatie zijn met effectieve interventies die kan inspelen op de genoemde ontwikkelingen, daardoor efficiënt opereert en verankerd is in de justitieketen en het lokale sociale domein’. Om dit te realiseren is er meer aandacht voor de professionele autonomie van de medewerker maar ook voor de rol van het team en voor kwaliteit. De beweging om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen, vraagt om een wijze van sturing die gebaseerd is op vertrouwen. In 2016 is de balans opgemaakt waar de organisatie nu staat sinds de start van het proces ‘RN 2.0’. Veel is al bereikt sinds de start. Enkele zaken behoeven nog verdere doorontwikkeling, zoals de borging van kwaliteit en het geven van feedback etc. Er is daarom ruim aandacht voor het realiseren van een professionele leercultuur, waarbij wordt nagedacht hoe de kwaliteitsborging op een goede manier kan worden verankerd in de organisatie en hoe het geven van feedback op zowel inhoud als gedrag een normaal en gebruikelijk instrument kan zijn in de organisatie. Het gaan werken in kleinere teams, passende opleidingen, gesprekken en voortdurende aandacht van bestuur en directie horen hierbij.

Opdracht

De opdracht van RN, het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive, zal de komende tijd in een veranderende samenleving en over meerdere domeinen heen moeten worden vormgegeven. De algemeen directeur is hierin richtinggevend. Zet de koers uit in de continue in verandering zijnde omgeving en positioneert RN als logische en onmisbare partner in de gehele veiligheidsketen, zowel binnen het strafrecht als in het lokale sociale domein; geeft verder vorm aan de veranderende samenwerking met gemeenten. Beweegt mee met en anticipeert op de veranderingen in de samenleving waarbij meer en andere partners zich ook verhouden tot sanctie-uitvoering. Geeft vorm aan de samenwerking met partners in de zorg nu veiligheid en zorg meer naar elkaar convergeren. Investeert in de samenwerking met ketenpartners, de andere twee reclasseringsorganisaties en het ministerie van J&V.

De algemeen directeur geeft verder vorm aan het doorontwikkelen van een professionele organisatie. Ontwikkelt bestuurlijk instrumentarium passend bij een andere wijze van verantwoorden ( meer op kwaliteitsaspecten) en een andere financiering (de lumpsumfinanciering), passend bij de inhoudelijke koers die RN vaart. Geeft medewerkers voldoende tools om het reclasseringswerk vanuit hun professionaliteit uit te voeren en keuzes te maken die horen bij de casus. Ontwikkelt RN verder als flexibele wendbare organisatie met taakvolwassen medewerkers.

Functie

De algemeen directeur:

 • is eindverantwoordelijk voor RN (voor het beleid en de uitvoering op strategisch niveau, zowel professioneel-inhoudelijk als bedrijfsmatig en financieel-economisch), de strategische koers en de realisatie van de doelstellingen van RN;
 • stuurt de organisatie aan, werkt nauw samen met de plaatsvervangend algemeen directeur en is voorzitter van het managementteam;
 • rapporteert aan de raad van toezicht;
 • onderhoudt uitstekende relaties met het ministerie van J&V en alle stakeholders;
 • heeft een externe oriëntatie en is het boegbeeld van RN, ook in de media;
 • investeert in het verder ontwikkelen van de professionaliteit van medewerkers en de doorontwikkeling van de kwaliteit van het primaire proces en draagt door voorbeeldgedrag en stijl daaraan bij;
 • borgt dat RN aangesloten blijft op de inzichten die de wetenschap biedt;
 • is WOR-bestuurder en overlegpartner van de ondernemingsraad.

Profiel

De algemeen directeur:

 • beschikt over ruime eindverantwoordelijke ervaring in een (bij voorkeur landelijk werkende) maatschappelijke organisatie;
 • is afkomstig uit het sociale of het justitiedomein en is bekend met het werken in de brede veiligheidsketen. Een agogische achtergrond is een pre;
 • heeft gevoel voor en affiniteit met juridische kaders en wetgeving;
 • is vertrouwd met de actuele ontwikkelingen zowel in de justitieketen als breder in zorg en op gemeentelijk niveau;
 • beschikt over meer dan gemiddelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit en is in staat een relevant politiek en bestuurlijk netwerk op landelijk niveau op het terrein van justitie en zorg op te bouwen en te onderhouden;
 • heeft een intrinsieke motivatie voor het werk van de reclassering en oprechte belangstelling voor het primaire proces, kent de uitvoeringspraktijk en is zichtbaar op ‘de werkvloer’;
 • heeft een visie op de maatschappelijke rol van RN en op de strategische koers;
 • heeft ruime ervaring met media en publieke optredens en is in staat om te gaan met maatschappelijk gevoelige kwesties;
 • past bij de informele en laagdrempelige cultuur van RN, blijkend uit stressbestendigheid, een ontspannen bestuursstijl (ook bij incidenten), relativeringsvermogen en humor;
 • is gezaghebbend, integer, overtuigend en van onbesproken gedrag.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris van de voorzitter raad van bestuur/algemeen directeur is gebaseerd op de CAO Reclassering. De functie is ingedeeld in salarisschaal 18, met een salarismaximum van € 9.162 bruto per maand, exclusief 8% vakantiegeld en 7% eindejaarsuitkering. Indeling is afhankelijk van kennis en ervaring.

Het dienstverband is in eerste instantie voor de periode van één jaar en kan daarna omgezet worden in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Procedure en planning

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. De eindkandidaat overlegt een Verklaring Omtrent Gedrag.

Reclassering Nederland laat zich in deze procedure bijstaan door drs. Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan reclassering@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach of Dino Dierks Duarte op 030-8200065.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt, omdat wij helaas uit ervaring moeten constateren dat gratis e-mailproviders zoals hotmail, gmail en icloud relatief vaak tot storingen in het e-mail verkeer leiden, waarbij u als afzender ook geen bericht van een foutmelding krijgt.

Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:

 • eerste ronde selectiegesprekken: maandag 29 januari vanaf 16:00 uur;
 • gespreksronde met benoemingsadviescommissie: dinsdag 6 februari vanaf 10:00 uur;
 • tweede ronde selectiegesprekken: vrijdag 16 februari vanaf 13:00 uur.