Voorzitter Raad van Bestuur Zorginstituut Nederland

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Zorginstituut Nederland
Salarisschaal
WNT
Standplaats
Diemen-Zuid
Vacaturenummer
DGABD 62-24
Publicatiedatum
9 februari 2024
Sluitingsdatum
3 maart 2024

Gezocht: Voorzitter Raad van Bestuur

Een verbindende bestuurder met visie op en hart voor de zorg die staat voor het publiek belang.

Ben jij gedreven om de zorg toegankelijk te houden? Ben jij de verbindende bestuurder die nodig is om voor en namens 17,5 miljoen Nederlanders complexe keuzes te maken over het verzekerd pakket, kwaliteitsbevordering, gegevensuitwisseling en risicoverevening? Heb jij bestuurlijke ervaring, een sterk moreel kompas en het vermogen om mensen mee te nemen en te verbinden aan de maatschappelijke opgave? Dan komen wij graag in contact met jou.

Vrouw met spelend kind in wachtkamer

De opgave in de zorg

De opgave in de zorg groeit elke dag. Meer dan ooit worden keuzes gevraagd, keuzes die passen bij de inzichten van vandaag en die worden ingegeven door de noden van morgen. Om het doel van een toegankelijk en betaalbaar pakket van passende zorg te bereiken, moet Nederland vaker en scherper afwegen welke zorg wel of niet collectief verzekerd moet zijn. Het perspectief: passende zorg. Zorg die werkt tegen een redelijke prijs, dichtbij wordt verleend, samen met de persoon tot stand komt en waarin (positieve) gezondheid centraal staat.

De opgave voor de organisatie

Het Zorginstituut maakt zich sterk voor solidariteit tussen jong en oud, gezond en ziek, rijk en arm, nu én in de toekomst. Het Zorginstituut staat voor mensgerichte, houdbare en duurzame zorg. Hieraan werken we met onze taken en instrumenten: adviseren en uitleg over het verzekerde pakket, bevorderen van kwaliteitsverbetering, bevorderen van informatie-uitwisseling in de zorg, het uitvoeren van de risicoverevening en fondsbeheer.

Passende zorg als fundament heeft ook gevolgen voor het Zorginstituut als organisatie. In 2023 is passende zorg vertaald in een actuele meerjaren strategische koers voor het Zorginstituut. In de kern: we gaan redeneren vanuit de maatschappelijke impact naar wat ons te doen staat in plaats vanuit onze taken en we brengen focus aan door ons te richten op vijf doelgroepen: kinderen in de 1e 1000 dagen, mensen met (risico op) kanker, mensen met (risico op) ggz problematiek, mensen met (risico op) hart- en vaatziekten en ouderen met een kwetsbare gezondheid. Dit betekent ook dat er integratie nodig is van onze taken en activiteiten op het gebied van o.a. pakket, data beschikbaarheid, kwaliteit en informatiemanagement.

De organisatie heeft voor zichzelf vier actielijnen geformuleerd: scherper wegen van het publiek belang, cyclisch werken aan verbetering, excelleren in uitvoering en wendbare en duurzame organisatie. In ons gedrag zetten wij de volgende kernwaarden centraal: betrouwbaar, omgevingsbewust en doortastend. Er wordt veel verwacht van het Zorginstituut; de organisatie moet tot het uiterste gaan om de doelen zoals gesteld in de zorgakkoorden te bereiken. Tegelijkertijd vraagt het een continu gesprek met partijen over rollen en verantwoordelijkheden: alleen in samenwerking zal passende zorg tot stand komen.

De opgave voor de voorzitter Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (hierna RvB) van het Zorginstituut bestaat uit drie bestuurders met ieder een eigen portefeuille. Het bestuur opereert collegiaal. De bestuurders nodigen elkaar nadrukkelijk uit mee te kijken en denken over de grenzen van het eigen aandachtsgebied heen en nemen beslissingen in gezamenlijkheid. De voorzitter geeft leiding aan het bestuur. Daarin bewaart de voorzitter rust, duidelijkheid en bewaakt de gezamenlijke lijn.

De voorzitter RvB heeft de focus op de externe stakeholders en de maatschappelijke opgaven. De voorzitter is namens het Zorginstituut extern boegbeeld van de beoogde beweging naar passende zorg. Voor het realiseren van de benodigde transformatie in de zorg is verbindend leiderschap essentieel. Om onze doelen te bereiken werken we nauw samen met het ministerie van VWS en ZBO’s zoals de NZa en IGJ. We hebben contact met veel partijen waarvan wij de belangen moeten kennen en wegen: zorgaanbieders, patiënten en patiëntenverenigingen, artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten, apothekers, zorgverzekeraars, wetenschappers en universiteiten. Ook internationaal speelt het Zorginstituut een belangrijke rol in de samenwerking binnen de EU en daarbuiten. Binnen deze relaties is het de opgave om de scherpte op te zoeken en tegelijkertijd de verbinding te behouden ten behoeve van het draagvlak voor onze besluiten. Het bestuur opereert in een dynamisch politiek-bestuurlijk speelveld. Dit vraagt om een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Naast externe focus, heeft de voorzitter ook oog voor de interne organisatie. Onze collega’s vormen het grootste kapitaal. Van de RvB, en dus ook van de voorzitter, wordt verwacht te inspireren, waarderen en richting te geven. De voorzitter neemt als voortrekker de organisatie mee om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren op de wijze die de grootste impact heeft op de maatschappij. Omdat we aan de start staan van de implementatie van de strategische koers, vraagt dit van de voorzitter een extra investering in de interne organisatie. De voorzitter is in samenwerking met de medebestuurders verantwoordelijk voor het bevorderen van de samenwerking en gelijke gerichtheid tussen directies.

Functie-eisen

Wij zoeken een voorzitter Raad van Bestuur met hart voor de zorg die door middel van verbinding leidinggeeft aan de opgaven waar het Zorginstituut voor staat. Daarvoor heb je (onder meer) de volgende ervaring en kwaliteiten in huis:

Je bent een sterke en empathische bestuurder met een visie en je combineert jouw kennis van het complexe zorgstelsel met bestuurlijke ervaring. Je bent strategisch sterk, hebt het vermogen boven een vraagstuk te hangen om deze in de context te plaatsen en je weet visie om te zetten in uitvoering. Bovendien weet je mensen te overtuigen en mee te krijgen in jouw visie: je draait je hand niet om voor een inspirerend verhaal voor honderden mensen. Je kan zo nodig een confronterend standpunt innemen ten opzichte van het maatschappelijke en politieke veld zonder de verbinding te verliezen. Je weet daarin telkens de balans te behouden tussen het inzetten van hard skills (kennis, ervaring, gezag) en soft skills (overtuigingskracht, ruimte geven, dialoog, lerend verbeteren).

Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en omgevingsbewust en hebt oog voor het complexe krachtenveld. Je (h)erkent de verschillende belangen, kiest daarin richting en kan balanceren tussen verbinden en knopen doorhakken in het belang van de samenleving. Je bent daarnaast standvastig zodat het Zorginstituut een heldere koers houdt. Je verbindt intern met extern en andersom. Je legt gemakkelijk contact met stakeholders en bent gericht op samenwerking. Affiniteit met de taken van het Zorginstituut op pakket, kwaliteit, databeschikbaarheid en gegevensuitwisseling in de zorg is een pre.

Je bent onderdeel van een collegiaal bestuur, stelt je gelijkwaardig en luisterend op en weet anderen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Je waardeert, inspireert en bent een voorbeeld voor de collega’s van het Zorginstituut. Daarbij heb je oprechte aandacht voor mensen, en gevoel voor organisatiestructuren en verhoudingen, zodat formele en informele communicatielijnen en processen effectief zijn ingericht.

Dit vraagt verder in ieder geval van jou:

  • academisch werk- en denkniveau en kennis van of affiniteit met de opgaven in de zorg;
  • aantoonbare bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in de zorg of een andere maatschappelijke context zoals onderwijs of sociaal domein;
  • ervaring met verandering, transformatie en/of het realiseren van een strategische koers en het meekrijgen van de eigen en andere organisaties hierin;
  • verbindend vermogen binnen de organisatie en extern in de samenwerking met partijen in het politiek-maatschappelijke krachtenveld; 
  • een relevant breed netwerk op bestuurlijk-politiek en/of maatschappelijk vlak.

Talent als basis, diversiteit als kracht

We zijn altijd op zoek naar collega’s die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. Wij hechten waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever en maakt het werk leuker.

Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het pakket van verzekerde zorg. Rijk en arm, jong en oud, gezond en ziek: in Nederland heeft iedereen toegang tot dezelfde zorg. We betalen daar allemaal aan mee, via premies en belastingen. Maar de toegankelijkheid van de zorg staat onder druk. Er is een tekort aan personeel en de zorgkosten stijgen. Dit vraagt om ingewikkelde keuzes over wat wel en niet wordt vergoed uit de basisverzekering. Deze beslissingen maken we uiteindelijk voor en namens 17,5 miljoen Nederlanders. Het Zorginstituut staat middenin én voor de maatschappij. Er is veel aandacht voor onze besluiten en adviezen over verzekerde zorg onder de zorgverzekeringswet en de langdurige zorg.

Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en heeft daarmee zelfstandige bevoegdheden die door de wetgever aan het ZBO zijn toebedeeld. Aansturing en toezicht zijn onafhankelijk van elkaar belegd binnen het ministerie van VWS. Er werken ongeveer 500 mensen vanuit huis én vanuit ons mooie kantoor in Diemen.

De kerntaken van het Zorginstituut zijn: 

  • adviseren aan de minister over de inhoud van het verzekerde pakket; zorgen voor eenduidige uitleg van de verzekerde zorg;
  • bevorderen van de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg door het signaleren van kansen voor vernieuwingen en verbeteringen in de zorg; 
  • bevorderen digitale informatie-uitwisseling in de zorg, onder meer door het ontwikkelen van informatiestandaarden;
  • fondsbeheer (ZVw en Flz) en uitvoeren van de risicoverevening.

Meer informatie over het Zorginstituut kun je vinden op onze website.

Het Zorginstituut heeft vier directies: Zorg, Fondsen en Informatiemanagement, Ontwikkeling, wetenschap en Internationale Zaken en Bedrijfsdiensten. De Raad van Bestuur wordt ondersteund door het team Bestuursondersteuning (strategisch advies en secretariaat) en team Concern Control (control en risicobeheersing). Daarnaast wordt zij geadviseerd door 3 externe commissies: de Wetenschappelijke adviesraad, de Kwaliteitsraad en de Adviescommissie Pakket. Er is een Raad van Advies en Auditcommissie.

Het volledige organogram van het Zorginstituut vind je hier.

Wat bieden we?

De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt betaald conform de WNT-norm.

De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de ministeriële Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS.

Het RvB-lid wordt in eerste instantie benoemd voor een periode van vier jaar. Bij goed functioneren is verlenging van deze termijn mogelijk.

Bijzonderheden

Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht te vermelden in je cv en motivatiebrief. Openbare bronnen zoals sociale media kunnen worden geraadpleegd. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook kunnen er referenties worden opgevraagd.

Voor indiensttreding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag nodig, hierover word je tijdens de procedure geïnformeerd.

Meer informatie over de sollicitatieprocedure vind je hier.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer DGABD 62-24 naar:

E-mailadres: ABD-Solliciteren@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Karin Timm
Lid Raad van Bestuur ZiNL
Telefoonnummer: 06-18 02 48 72

Over de sollicitatieprocedure

Emilie Egberts
MD-consultant DGABD
Telefoonnummer: 06-50 15 72 04