Roald Lapperre directeur-generaal Milieu en Internationaal bij IenM

Roald Lapperre wordt directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 21 augustus 2017.

Roald Lapperre

Ir. R.P. (Roald) Lapperre is sinds 1 maart 2015 directeur Algemeen Waterbeleid en Veiligheid tevens plaatsvervangend directeur-generaal Ruimte en Water bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Vanaf 2011 was hij werkzaam als directeur Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Agro, bij het ministerie van Economische Zaken. Eerder vervulde hij de functies van afdelingshoofd en programmadirecteur binnen de voormalige ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Daarvoor werkte hij onder andere op de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Genève en bij de Landinrichtingsdienst in Utrecht.

Roald Lapperre studeerde Cultuurtechniek aan de Wageningen Universiteit.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.