Aat Bal directeur Strategie en Externe Betrekkingen bij de SVB

Aat Bal is benoemd als directeur van de directie Strategie en Externe Betrekkingen (SEB) bij de Sociale Verzekeringsbank. Met zijn benoeming is de vacature vervuld die op interimbasis werd ingevuld door Floris Bannink. De benoeming gaat in op 1 februari 2018.

Aat Bal

A. (Aat) Bal is op dit moment plaatsvervangend directeur bij de directie Stelsel en Volksverzekeringen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder vervulde hij bij SZW de functie van afdelingshoofd bij diverse afdelingen. Daarvoor werkte Aat Bal onder andere bij het toenmailge ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en bij het ministerie van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aat Bal studeerde Biologie aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. hij behaalde een Master of Public Administration aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.