Hellen van Dongen programma-directeur-generaal Stikstof bij LNV

Hellen van Dongen wordt met ingang van 11 november 2019 programma-directeur-generaal Stikstof bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De programma-directeur-generaal Stikstof werkt aan de Rijksbrede aanpak voor het verder reduceren van de totale hoeveelheid stikstofdepositie in Nederland en daarmee aan het herstel en versterking van natuur.

Hellen van Dongen

Drs. H.A.M. (Hellen) van Dongen is sinds maart 2018 plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor was zij plaatsvervangend directeur-generaal Bereikbaarheid en tevens directeur Openbaar Vervoer en Spoor bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook was zij directeur Telecommarkt bij het ministerie van Economische Zaken, en vervulde zij eerder diverse managementfuncties bij hetzelfde ministerie.

Hellen van Dongen studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden.