Arjen Doosje programma-directeur bij programma-DG Stikstof bij LNV

Arjen Doosje start op 18 november als Programma-directeur in het programma-DG Stikstof van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit DG werkt aan de rijksbrede aanpak voor het verder reduceren van de totale hoeveelheid stikstofdepositie in Nederland en daarmee aan het herstel en versterking van natuur.

Mr. G.A.J (Arjen) Doosje is sinds augustus 2017 Directeur Bestuurs-ondersteuning bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Eerder werkte Arjen onder meer als manager Beleidsadvies bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van IenW en bij Rijkswaterstaat,  Havenbedrijf Rotterdam en LNV.

Arjen Doosje studeerde Nederlands recht, richting Europees recht aan de Universiteit Utrecht en volgde het Kandidatenprogramma van de ABD.