Johan de Leeuw bestuurslid bij NEa

Johan de Leeuw is benoemd als bestuurslid bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Johan de Leeuw

Ir. J.F. (Johan) de Leeuw is sinds 2012 voorzitter van het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden. Van 2012 tot 2016 was hij consultant bij ABDTOPConsult. Daarvoor was hij achtereenvolgens directeur-generaal bij het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, directeur-generaal Voedsel en Waren Autoriteit, inspecteur-generaal Verkeer en Waterstaat en secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Johan de Leeuw studeerde aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.

De NEa is de onafhankelijke uitvoeringsorganisatie en toezichthouder binnen het beleidsthema Klimaat en draagt bij aan de reductie van CO2 uitstoot en de energietransitie in Nederland. De NEa zorgt ervoor dat bedrijven, die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS), of vallen onder de wet- en regelgeving voor hernieuwbare energie voor vervoer, voldoen aan hun verplichtingen.