Daniel Palomo van Es afdelingshoofd Cybersecurity bij JenV

Daniel Palomo van Es wordt per 1 september 2021 benoemd tot afdelingshoofd Cybersecurity bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, ministerie van Justitie en Veiligheid.

portretfoto Daniel Paloma van Es

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) draagt bij aan een veilig en stabiel Nederland door op vraagstukken van nationale veiligheid partijen te verbinden, aan te moedigen en te stimuleren de juiste maatregelen te nemen. De NCTV monitort ernstige dreigingen van alle aard maar richt zich in zijn aanpak op de security aspecten. Op dit moment ligt de focus op terrorisme en cyber- en statelijke dreigingen. De voornaamste opgave die Daniel heeft als afdelingshoofd Cybersecurity is de verdere ontwikkeling en coördinatie van het Nederlandse cybersecuritybeleid in nationaal en internationaal perspectief. Door het versterken van een integrale aanpak met het oogmerk een open, vrije, veilige en robuuste digitale samenleving te creëren en het vertrouwen in het gebruik van ICT door burger, bedrijfsleven en overheid te borgen. 

Hester Somsen, directeur Cybersecurity en statelijke dreigingen, tevens plv. NCTV kijkt uit naar de samenwerking met Daniel: ‘De digitale en de fysieke wereld zijn niet meer van elkaar te onderscheiden en digitale processen vormen het zenuwstelsel van de maatschappij. De digitale risico’s zijn onverminderd groot. We zien dat de digitale dreiging zich blijft ontwikkelen, de impact van cyberaanvallen neemt toe en de weerbaarheid is nog onvoldoende. Door de verder ontwikkelde dreiging blijft de kloof tussen bedrijven bestaan. Ook zijn er steeds meer statelijke actoren actief. Een inhaalslag is nodig om Nederland weerbaarder te maken. Werk aan de winkel dus.  Daniel is, gezien zijn achtergrond, bij uitstek de right man for the job, om samen met het team en belangrijke partners als het NCSC, het DTC, EZK, BZK, BZ, de diensten, Politie, OM, de wetenschap, de CSR, het (vitale) bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die inhaalslag vorm te geven.'

Daniel heeft heel veel zin om te starten: ’De afgelopen weken hebben laten zien, nu nog meer dan ooit, hoe kwetsbaar onze maatschappij is voor digitale dreigingen zoals bijvoorbeeld ransomware. Criminele organisaties lijken steeds professioneler te worden en weten meer en meer organisaties te gijzelen met alle gevolgen van dien. Ik kijk er dan ook naar uit om me in te zetten om Nederland digitaal weerbaarder te maken en dit samen te doen met de verschillende partners binnen en buiten de publieke sector. Ik kan hiertoe mijn ervaring in beleid mooi combineren met mijn achtergrond in de informatica en informatiebeveiliging’. 

Sinds 2018 is hij plv. directeur Beschermen, Aanpakken en Voorkomen en afdelingshoofd Slachtofferbeleid bij het DG Straffen en Beschermen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor gaf Daniel leiding aan de afdeling Forensische Big Data Analyse bij het Nederlands Forensisch Instituut en heeft hij meerdere functies vervuld op het gebied van Cybersecurity, ICT en innovatie zowel binnen de rijksoverheid als in het bedrijfsleven. 

Daniel studeerde Informatica aan de Universiteit Leiden.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de directie Cybersecurity van de NCTV, ministerie van Justitie en Veiligheid. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.