Carolien Posthumus afdelingshoofd Ketensturing bij JenV

Carolien Posthumus is per 1 oktober 2021 benoemd tot afdelingshoofd Ketensturing binnen het directoraat-generaal Migratie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij volgt hiermee Irene Uitermark op.

Carolien Posthumus

De directie Regie Migratieketen binnen Justitie en Veiligheid stelt de migratieketen en haar partners maximaal in staat de vreemdelingenwet en het vreemdelingenbeleid snel en zorgvuldig uit te voeren. Binnen deze directie ondersteunt de afdeling Ketensturing de migratieketen door het formuleren van heldere en uitvoerbare afspraken over de te bereiken doelen, de monitoring van de uitvoering daarvan en de ketenbrede effecten als gevolg van deze uitvoering. Er ligt een ambitieus programma om de ketensturing verder te ontwikkelen aan de hand van aanbevelingen uit een aantal rapporten die hierover recent zijn opgeleverd. Dit betreft het verder professionaliseren van het opdrachtgeverschap volgens het binnen JenV enkele jaren geleden ingevoerde driehoeksmodel (eigenaar-opdrachtgever-opdracht¬nemer) en het bijdragen aan de visievorming en samenwerking binnen de keten, directie en het DG.

Karin Morren, directeur Regie Migratieketen, kijkt ernaar uit dat Carolien na een periode van waarnemen nu formeel start in de functie afdelingshoofd Ketensturing: ’Carolien heeft de laatste periode laten zien dat zij de juiste persoon is op deze plek. Carolien is in staat om met de ketenpartners gezamenlijk te werken aan de verdere professionalisering van de migratieketen door aandacht te besteden aan een heldere opdracht en een goede taak en verantwoordelijkheidsverdeling. Daarbij gaat zij lastige gesprekken niet uit de weg. Ook het team neemt zij hierin mee. Ik kijk ernaar uit om de werking van de migratieketen met Carolien samen de komende periode verder te verbeteren.'

Carolien is blij dat ze het vertrouwen heeft gekregen om haar rol binnen de migratieketen verder in te vullen en voort te zetten: 'De maatschappelijke uitdagingen in Nederland en Europa hebben zijn weerslag op het migratieproces. Daarbij is samenwerking binnen en buiten de migratieketen van belang. Samen dragen we bij aan een zorgvuldige invulling van de maatschappelijke opgave die direct impact op migranten heeft. Ik kijk ernaar uit om hierin een rol te kunnen blijven spelen. Mijn ervaring vanuit beleid, advies, uitvoering, het werken in de driehoek opdrachtgever- opdrachtnemer - eigenaar en natuurlijk het werken in crisisorganisaties komt hierbij goed van pas.'

Carolien Posthumus studeerde Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hanzehogeschool in Groningen. Daarnaast heeft zij de Interdepartementale Managementleergang aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur afgerond.

C. (Carolien) Posthumus is in november 2020 gestart binnen de directie Regie Migratieketen als afdelingshoofd Analyse Proeftuin Migratieketen. Sinds juni 2021 is zij tevens aangesteld als waarnemend afdelingshoofd Ketensturing. Daarvoor vervulde zij diverse (management)functies in het veiligheidsdomein bij de ministeries van BZK en JenV.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de directie Rechtsbestel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.