Evelien Schrijver afdelingsmanager Vergunning & Handhaving 2 bij RVO

Evelien Schrijver wordt per 1 december 2021 benoemd als afdelingsmanager Vergunning & Handhaving 2 bij de directie Kernprocessen EU van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Evelien Schrijver

De directie Kernprocessen EU (KPEU) draagt bij aan de verdere (innovatieve) ontwikkeling van het ondernemersklimaat binnen de landbouw, natuur, voedsel en visserij. De directie levert meerwaarde voor de opdrachtgever en de doelgroep vanuit inhoudelijke kennis en expertise op de inhoud, de instrumenten, de doelgroep en de processen en systemen.

De afdeling Vergunningen en Handhaving (V&H) bedient een scala aan sectoren binnen de agrarische sector en natuur & visserij. De afdeling V&H voert een breed pakket aan maatregelen uit die voortvloeien uit het Europees landbouw- en visserijbeleid. De afdeling richt zich vooral op vergunning-, ontheffingverlening en handhaving. Risico- en doelgroepgericht werken en goede dienstverlening aan de klanten en opdrachtgevers zijn hierbij leidende principes.

Rene van de Burgh, directeur Kernprocessen EU: 'Evelien is proactief en resultaatgericht, handelt vanuit vertrouwen en het gemeenschappelijke belang. Zij heeft ten tijde van het tijdelijk functioneren op deze functie aangetoond het leidinggeven aan de afdeling te beheersen en tegelijkertijd op een natuurlijke wijze richting en rekenschap te geven aan de uitvoering van complexe (last-minute en interdepartementale) opdrachten en (ICT-)projecten in het kader van het Europese domein.'

Evelien:  'Het is een interessante tijd om te werken voor de Rijksoverheid. De maatschappelijke opgaven zijn complex en er wordt veel verwacht van uitvoeringsorganisaties. Dat geeft mij de uitdaging om dat te verbeteren. We willen als afdeling een stevige plek innemen tussen beleid en klant, waarbij we stilstaan bij het maatschappelijke doel waaraan we werken en ons nog meer verdiepen in de wensen van de klant. De komende tijd wil ik dat met de afdeling graag verder concretiseren.'

E. (Evelien) Schrijver werkt sinds 1 november 2020 als waarnemend afdelingsmanager Vergunning & Handhaving 2 bij RVO. Daarvoor was zij teammanager Europees Betaalorgaan, eveneens bij RVO.

Evelien Schrijver studeerde Internationale Agrarische Handel aan de Agrarische Hogeschool en ze volgde de post-HBO-opleiding Financial Controller aan de Open Universiteit.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en RVO. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, hoewel RVO al een geschikte kandidaat op het oog had. Na een zorgvuldige procedure is Evelien het ook geworden.