Dylan Koenders directeur Innovatie en Strategie voor Mobiliteit bij IenW

Dylan Koenders is per 16 mei 2022 benoemd als directeur Innovatie en Strategie voor Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De directie Innovatie en Strategie voor Mobiliteit (ISM) is een nieuwe directie. Onder regie van de directeur ISM komen visie en strategie ten aanzien van het overkoepelende mobiliteitsbeleid tot stand. Op basis van doelen en data schetst de directie de mogelijke scenario's met de bijbehorende consequenties. Daarbij zoekt de directie steeds naar nieuwe instrumenten en stimuleert het innovaties die kunnen bijdragen aan die doelen. De directie zorgt er ook voor dat de schaarse financiële middelen gericht hiervoor worden ingezet. Met behulp van monitoring en evaluatie doet de directie voorstellen die de effectiviteit van beleid vergroten.

Drs. D. (Dylan) Koenders RC is sinds 2021 kwartiermaker voor de directie ISM.   

Dylan startte zijn loopbaan in 1998 als stafmedeweker bij de Belastingdienst en werkte achtereenvolgens als senior beleidsmedewerker van het ministerie Financiën bij DG Rijksbegroting en bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal als senior onderzoeker. In 2006 kwam hij bij Rijkswaterstaat waar hij meerdere functies vervulde waaronder directeur Productie en Informatievoorziening bij de Bestuursstaf. In 2020 maakte hij de overstap naar het kerndepartement van IenW als waarnemend Programmadirecteur Mobiliteit en Gebieden.

Dylan Koenders studeerde Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden heeft daarna aan de Vrije Universiteit Amsterdam een postdoctorale controllersopleiding afgerond.

Kees van de Burg, DG Mobiliteit over deze benoeming: “De bereikbaarheids- en mobiliteitsdoelstellingen zijn meer urgent dan ooit. En meer complex dan ooit. Dat vraagt een integrale benadering van het hele mobilitetsdomein: van strategie en innovatie tot allocatie en beheersing (van het Mobiliteitsfonds). En dat vraagt “ fact based” beleidsvoorstellen, waarvoor kennis, monitoring en evaluatie weer van groot belang zijn. Dylan heeft - met zijn ervaring in verschillende organisaties, in beleid en in de uitvoering - laten zien op een verbindende manier van werken, alle verschillende invalshoeken evenwichtig en goed tot hun recht te laten komen. Als kwartiermaker heeft hij voorts laten zien de mensen in de organisatie (zowel bij ISM in oprichting als daarbuiten) goed mee te kunnen nemen in de noodzakelijke verandering van denken en doen.”

Dylan over zijn benoeming: “Ik heb er zin in om samen met de collega’s van DG Mobiliteit en DG Luchtvaart en Maritieme Zaken te werken aan de verdere verbetering van ons mobiliteitssysteem. De kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid ervan. Dit met de blik van buiten naar binnen en in verbinding met de andere organisatieonderdelen van IenW. De positieve energie van de mensen om mij heen is daarbij een belangrijke bron van inspiratie voor mij.”

De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had, zoals in de vacaturetekst was vermeld. Na een zorgvuldige procedure, is Dylan het ook geworden.