Henri van Faassen directeur Luchtvaart bij IenW

Henri van Faassen start per 15 augustus 2022 als directeur Luchtvaart bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De directie Luchtvaart werkt aan een veilige luchtvaart, gericht op een sterk netwerk met rechtstreekse verbindingen naar de rest van de wereld. Een luchtvaart die minder hinder oplevert voor de mensen in de omgeving van luchthavens, schoner is en voldoet aan ambitieuze CO2-reductiedoelen. Waarbij het belang van de mogelijkheid om te reizen beter in balans komt met de leefomgeving.

De inhoudelijke opgaven in de luchtvaartsector vergen de komende jaren een andere inhoudelijke oriëntatie en een herijking van de meerjarige visie en strategie op de gewenste ontwikkeling, mede in relatie tot de leefomgeving.

Mr. H. (Henri) van Faassen werkt momenteel bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  als directeur van de programmadirectie COVID-19. Hij studeerde Nederlands recht, Staats en Bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Bedrijfskunde, Public Management & Policy aan de Open Universiteit Heerlen en deed de opleiding management Economie en Recht aan de HEAO Rotterdam. Hij startte zijn loopbaan bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waar hij onder andere plaatsvervangende directeur Erfgoed en Kunsten en directeur bestuursondersteuning was. Bij het ministerie van EZK vervulde hij de rol van plaatsvervangend directeur Agroketens en Dierenwelzijn.

Ruth Clabbers, DG Luchtvaart en Maritieme Zaken, is blij met deze benoeming: "Henri heeft laten zien dat hij in staat is om leiding te geven aan een politiek en bestuurlijk ingewikkelde opgave met veel dynamiek. Hij blijft daarbij in verbinding met de omgeving en belanghebbenden en heeft oog voor de medewerkers. Belangrijke eigenschappen om de opgave waar luchtvaart voor staat verder te brengen."

Henri over zijn benoeming: "Ik ben erg enthousiast over deze nieuwe rol. De afgelopen periode lag mijn focus volledig op bestrijding van de crisis. De dynamiek zal in deze functie ook heel hoog zijn. Ik zie er naar uit om nu ook weer te werken aan lange termijn opgaven, die er voor de luchtvaartsector liggen. Dat doe ik heel graag samen met het zeer ervaren team. Er ligt een ingewikkelde en mooie opgave om samen de verschillende belangen in balans te brengen."

Deze vacature is ontstaan door het vertrek van Jaco Stremler die per 1 juni start als sectorhoofd Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van IenW. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.