Karin van den Berg afdelingshoofd Arbeidsmarkt, Bestuurlijk en Wetgeving Algemeen bij SZW

Karin van den Berg start met ingang van 1 december 2022 als afdelingshoofd Arbeidsmarkt, Bestuurlijk en Wetgeving Algemeen bij de directie Wetgeving Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Karin gaat leidinggeven aan de afdeling Arbeidsmarkt, Bestuurlijk en Wetgeving Algemeen (ABWA). Deze afdeling bestaat uit het cluster wetgeving en het cluster bezwaar en beroep. Het cluster wetgeving ontwerpt wet- en regelgeving op het terrein van de regulering van de arbeidsmarkt en arbeidsmigratie, waaronder verbetering minimumloon, certificering uitzendbranche, gelijke kansen bij werving en selectie en tegengaan arbeidsuitbuiting, en op het gebied van gegevensuitwisseling in het sociaal domein en inburgering. De bezwaar- en beroepsjuristen in de afdeling behandelen zaken in het belang van de naleving van de regels voor een eerlijke arbeidsmarkt.

Ankie Meijer, directeur WBJA: “Ik ben heel blij met de benoeming van Karin. Karin groeit hiermee door van clustercoördinator wetgeving, tevens plaatsvervangend hoofd, naar eindverantwoordelijk manager. Met haar verbindende kwaliteiten, brede achtergrond bij verschillende juridische directies, haar leidinggevende ervaring en ruime kennis van het SZW-terrein, zal zij een mooie bijdrage leveren aan de opgaven van WBJA en SZW en is zij een welkome aanvulling voor het MT.”

Karin van den Berg: "In de dynamische omgeving van SZW, met zijn inspectie en uitvoeringsorganisaties, is veel en relevant werk te doen. Of het nu de hoogte van het minimumloon betreft, de toelating tot de arbeidsmarkt of het inburgeren, het zijn onderwerpen die van het begin tot het einde onze aandacht verdienen. Ik zie ernaar uit in mijn nieuwe rol een verbindende bijdrage te leveren in de organisatie en de mensen voor wie we het doen."

Karin werkt momenteel als coördinerend juridisch specialist en plaatsvervangend afdelingshoofd bij de directie WBJA. Daarvoor vervulde zij de functies van waarnemend afdelingshoofd en coördinerend juridisch specialist bij de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook heeft zij vanuit diverse wetgevingsfuncties gewerkt voor de ministeries van Justitie en Veiligheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Karin is aan de universiteit van Leiden afgestudeerd op Nederlands Recht en heeft de propedeuse Nederlandse Taal en Letterkunde. Ook volgde zij een coachingsopleiding.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van SZW. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.