Afke van Rijn directeur-generaal Milieu en Internationaal bij IenW

Afke van Rijn wordt directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 februari 2023.

Afke van Rijn

De opgave van de directeur-generaal Milieu en Internationaal is om nationaal en internationaal beleid te realiseren op het gebied van schonere lucht, een veilige leefomgeving, minder geluidhinder, een circulaire economie, minder uitstoot van schadelijke stoffen en beter milieutoezicht. De basis daarvoor is het Nationaal Milieu Programma dat zich richt op het lange termijnmilieubeleid richting 2050. Er moeten scherpe doelen worden gehaald op het gebied van een duurzame leefomgeving en circulaire economie. Het ontwikkelen van innovatieve instrumenten/methoden voor deze transitie is cruciaal. De samenleving moet in het hart van het nieuwe beleid worden gebracht.

Jan Hendrik Dronkers, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: 'Met Afke van Rijn krijgen we een directeur-generaal die met haar creatieve en toekomstgerichte blik de doelen op het gebied van milieu, duurzaamheid en circulaire economie verder gaat brengen. Ik heb er vertrouwen in dat zij de nodige samenwerking zal intensiveren en zal sturen op een heldere strategie.'

'Milieu is een thema dat iedereen raakt, en het is het terrein waar ik mijn ambtelijke carrière in ben begonnen', aldus Afke van Rijn. 'Het heeft grote raakvlakken met andere grote thema’s zoals klimaat en stikstof, en internationaal opereren is enorm belangrijk. Allemaal zaken die mij enorm aantrekken. Als nieuwe DG Milieu en Internationaal ben ik zeer gemotiveerd om aan deze mooie en complexe opgave te werken en daar concrete stappen in te zetten. Ik vind het heel belangrijk om dat samen te doen met alle partijen die daar een goede bijdrage aan kunnen leveren en heb er veel zin in om dat ook samen met mijn nieuwe collega’s op te pakken.'

Dr. ir . A.M.C. (Afke) van Rijn is sinds april 2021 plaatsvervangend directeur-generaal COVID-19 bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor vervulde ze de functies van directeur Media en Creatieve Industrie en tevens plaatsvervangend directeur-generaal en coördinerend directeur Gelijke kansen in het onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Eerder was zij onder andere directeur Samenleving & Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en directeur Veiligheid en Bestuur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Afke van Rijn studeerde Technische informatica aan de Technische Universiteit Delft.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van IenW. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.