Max Droste directeur Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement bij het Rijksvastgoedbedrijf bij BZK

Max Droste wordt met ingang van 1 december 2022 benoemd tot directeur Portefeuille­strategie en Portefeuillemanagement bij het Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Max Droste is thans plaatsvervangend hoofddirecteur Personeel bij het ministerie van Defensie. Daarvoor was hij onder meer directeur Personeel en Bedrijfsvoering bij de Luchtmacht en hoofd afdeling Beleidsparticipatie en Bedrijfsvoering bij de Defensie Materieel Organisatie.

De directeur heeft een opgave om het werkpakket van het RVB en de beschikbare capaciteit te her prioriteren en maatregelen te treffen, keuzes te maken opdat er zakelijker en efficiënter gewerkt wordt. Verder ligt er een grote veranderopgave in de twee grootste portefeuilles: Defensie en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Hij is de spil in sturing van en advisering aan het RVB. Op de agenda staan meerdere maatschappelijke opgaven zoals de verduurzaming Rijksvastgoed, opwekking duurzame energie, oplossingen in het stikstofdomein en woning­bouw en huisvesting van aandachtsgroepen. De directeur is ook betrokken bij de uitrol van een nieuwe I-strategie en heeft een verbindende rol in het vergroten van de samenhang tussen de diverse afdelingen die onder hem vallen.

Annet Bertram, Directeur-Generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk: "Ik ben erg blij dat Max ons komt versterken. Gelet op zijn achtergrond zal hij bij de trendbreuk en tempo discussie een belangrijke rol kunnen gaan spelen. Zijn enthousiasme om aan de slag te gaan is een heel mooi begin. Het RVB ziet uit naar de samenwerking met Max."

Max Droste: "Het RVB doet zeer betekenisvol werk in een uitdagende omgeving die sterk verandert. Het gaat niet over bakstenen of grond, maar het gaat nadrukkelijk over de leefwereld van mensen. Ik kijk er naar uit in teamverband de forse opgave van het RVB succesvol in te vullen. Samenwerking en verbinding staan daarbij wat mij betreft voorop, zowel intern met de collega’s als met onze partners."

Max studeerde Bedrijfseconomische Zaken aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda.  

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Binnen­landse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.