Kees Keuzenkamp programmadirecteur Aan de Slag met de Omgevingswet bij BZK

Kees Keuzenkamp wordt met ingang van 15 januari 2023 benoemd tot programmadirecteur Aan de Slag met de Omgevingswet bij het programma-directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Kees Keuzenkamp

Drs. K.W. (Kees) Keuzenkamp is op dit moment als programmadirecteur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk voor de implementatie van diverse wetten in de Strafrechtketen. Daarvoor was hij als programmadirecteur/ketenregisseur bij de ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS verantwoordelijk voor de implementatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Eerder vervulde hij diverse (programma-) managementfuncties bij BZK op het gebied van informatiebeleid.

Het programma Aan de Slag is een interbestuurlijk programma gericht op de onder-steuning van de implementatie van de Omgevingswet per 1 juli 2023. De inwerkingtreding en implementatie van de Omgevingswet vergt veel werk en de programmadirecteur zal daarbij als katalysator fungeren. Hij geeft sturing aan de transitie die daarvoor nodig is. Daarnaast geeft de programmadirecteur direct en indirect leiding aan een directie van ongeveer 75 collega’s. In de laatste twee weken van januari zal hij nog enkele dagen zijn oude werkzaamheden afronden en overdragen.

Marjolein Jansen, programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 'We zijn blij dat Kees met zijn ruime ervaring met interbestuurlijke programma’s en kennis aan boord komt van de programmadirectie. Ik ken Kees als een snelle denker en iemand met een brede blik op zoek naar oplossingen. Met zijn komst is het managementteam van de directie weer bijna compleet en kunnen we de stappen die nodig zijn voor de verdere doorontwikkeling van het programma en de ondersteuning van de implementatie van de Omgevingswet weer verder brengen. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om die collega’s die in de afgelopen periode vanwege het ontbreken van de directeur extra werk hebben verzet te bedanken. We kijken uit naar de komst van Kees.'
 
Kees Keuzenkamp: 'In de Omgevingswet komen veel onderwerpen samen waar ik eerder mee bezig ben geweest: het gebruik van de ruimte, samenhang in overheidsdienstverlening, uitwisseling van overheidsinformatie en vermindering van administratieve lasten. Implementeren van wetten is een vak, zeker als veel publieke en private partijen de complexe veranderingen op hetzelfde moment moeten realiseren. De ervaring die ik daarmee heb opgedaan, zet ik graag in voor de Omgevingswet. Ik zie er dan ook naar uit om hier, met het programmateam en alle partijen die er al jaren hard aan hebben gewerkt, een succes van te gaan maken.'

Kees studeerde Fysische geografie aan de Universiteit Utrecht.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.