Geert Koskamp afdelingshoofd Fysieke Leefomgeving en Kennis bij IenW

Geert Koskamp is per 9 januari 2023 gestart als afdelingshoofd Fysieke Leefomgeving en Kennis bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De afdeling Fysieke Leefomgeving en Kennis vertaalt en verbindt de doelen en ambities van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met de nationale ruimtelijke opgaven. Hierin wordt er nauw samengewerkt met onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het Directoraat-Generaal Water en Bodem (DGWB) zorgt samen met anderen voor de bescherming van Nederland tegen hoogwater en voor een verantwoord (mede-)gebruik en ruimtelijke ordening van de zee. En ook voor een duurzaam en veilig gebruik van het water-bodemsysteem dat bestand is tegen wateroverlast en droogte en blijvend kan voorzien in de juiste hoeveelheid water, van de juiste kwaliteit, op de juiste plaats. DGWB geeft richting en invulling aan klimaatadaptatie door de (internationale) klimaatopgaven te vertalen naar uitvoerbaar en toekomstbestendig beleid als sturend fundament voor de inrichting van de fysieke leefomgeving. Zo wordt bijgedragen aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. 

Drs. D.G. (Geert) Koskamp is momenteel werkzaam als programmamanager Fysieke Leefomgeving en Omgevingswet bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Na zijn studie Natuurwetenschappen en Bedrijf & Bestuur aan de Universiteit is Geert begonnen als adviseur/projectleider bij Rijkswaterstaat. Daarna was hij werkzaam in Berlijn als Adjunct-Verkeersattaché, waarbij hij de Nederlandse belangen over de volle breedte van het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft behartigd. Vervolgens werkte Geert bij diverse onderdelen van het ministerie van IenM en Rijkswaterstaat als onder andere senior adviseur bestuursondersteuning en senior adviseur bestuursstaf. Bij de directie Openbaar Vervoer was hij werkzaam als plaatsvervangend afdelingshoofd.

René Vrugt, directeur Bodem, Ruimte en Klimaatadaptie, is blij met deze benoeming: ”Geert heeft brede ervaring in complexe bestuurlijke en politieke omgevingen. IenW-breed samenwerken maar ook de interdepartementale relaties zijn hem goed bekend. Geert beschikt over ruime kennis van de fysieke leefomgeving. Met deze benoeming verbinden we continuiteit en vernieuwing op dit gebied aan elkaar. Ik zie ernaar uit om met hem samen te werken.”

Geert over zijn benoeming: “Ik ben blij om in deze nieuwe functie de samenwerking met mede-overheden, andere departementen en binnen IenW verder voort te kunnen zetten. We staan met elkaar voor grote uitdagingen en daarin hebben we elkaar heel hard nodig. Daar wil ik me vol voor inzetten. Daarbij kunnen we de kennis - die we juist in Nederland hebben - toepassen en omzetten in innovatieve oplossingen.”

Deze vacature is ontstaan door herindeling van het Directoraat-Generaal Water en Bodem.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van IenW. De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had. Na een zorgvuldige procedure, is deze het ook geworden.