Lotte Stam hoofd afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden bij SZW

Lotte Stam wordt per 13 maart 2023 hoofd van de afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lotte Stam

Als afdelingshoofd zal Lotte Stam er samen met haar medewerkers voor zorgen dat het cao-instrumentarium werkt. Daarvoor wordt regelmatig overlegd met werkgevers- en werknemersorganisaties, en samengewerkt met andere (beleids)directies. Lotte gaat leidinggeven aan dertien deskundige juristen die zorgen voor continue verbetering van het arbeidsvoorwaardenbeleid. De praktijk van het algemeen verbindend verklaren van cao’s worden zo in overeenstemming gehouden met bestaande beleidsinzichten.

Martin van der Goes, directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving: “Ik ben erg blij met de benoeming van Lotte. Haar kennis van het werkveld en haar ervaring sluiten heel goed aan op haar nieuwe functie en wij hebben een gemeenschappelijke visie op management en leidinggeven. Ik heb er dus alle vertrouwen in dat zij snel zal zijn ingeburgerd binnen haar nieuwe afdeling en de directie UAW. Ik kijk dus uit naar de samenwerking met Lotte als collega in het MT en als mijn plaatsvervanger.”

Lotte Stam: “Ik heb veel zin om te beginnen bij de directie UAW. Mijn beeld is dat in de directie betrokken, professionele en gezellige collega's werken en ik kijk ernaar uit om ze verder te leren kennen. Het verbindend verklaren van CAO-bepalingen of het verplicht stellen van deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds heeft groot maatschappelijk effect. Ik wil hier graag in mijn nieuwe rol, samen met een team van professionals, aan werken. Ook vind ik het heel krachtig dat in deze directie de koppeling tussen beleid en de praktijk zeer zichtbaar is, en dat opgedane kennis en ervaring breed gedeeld wordt om beleid verder te ontwikkelen.”

Lotte Stam is op dit moment afdelingshoofd Toeslagen bij DG Fiscale Zaken van Financiën. Eerder was ze projectleider bij de directie Arbeidsverhoudingen van SZW en wetgevingsjurist bij IenW. Zij studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en volgde haar master Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Ze behaalde de Master of Legal Affairs in Public Administration bij de Academie voor Overheidsjuristen.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.