Stephon van der Hulst MT-lid Grondzaken bij LNV

Stephon van der Hulst wordt per 1 april 2023 MT-lid Team Grondzaken  bij het directoraat-generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (DG RTLG) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Team Grondzaken is onderdeel van de directie Netwerkfaciliteit van het DG RTLG. Transitie van het landelijk gebied is een ruimtelijke puzzel welke de komende jaren gelegd wordt. Creëren van schuifruimte is daarbij cruciaal, en zo ook het instrument grond. Team Grondzaken vervult daarin als aanvulling op het werk van de provinciale grondteams en grondbanken een belangrijke rol. Het team bestaat uit experts en adviseurs op gebied van grondtransacties en afwaardering. Het is een nieuw team dat afgelopen periode gestart is en de komende periode verder ingericht wordt met nieuwe mensen en procedures. Dit team is de verbindende schakel tussen het gebiedsproces voor de transitie en de Nationale Grondbank (NGB). Als MT-lid krijgt Stephon een belangrijke rol in het verder richten van de NGB en het vormen van een hecht team Grondzaken dat in staat is snel en adequaat te schakelen op verzoeken vanuit de collega’s, provincies en andere overheden, als ook  bij gebiedsprocessen stakeholders.

Sinds 2015 is Stephon van der Hulst Hoofd Ontwikkeling en Grondzaken bij de Provincie Zuid-Holland. Daarvoor had hij verschillende leidinggevende functies bij Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta en de Dienst Landelijk Gebied. Stephon studeerde Cultuurtechniek-B aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.

Stephon van der Hulst: “Ik ben blij dat ik mijn ervaring vanuit de provincie én de uitvoering kan gaan inzetten bij de enorme opgaven in het landelijk gebied en hoop daarbij een brug te kunnen slaan tussen rijk en provincies en beleid en uitvoering. Daarnaast vind ik het opbouwen van een nieuw team een mooie uitdaging en wil vooral de kennisuitwisseling en -ontwikkeling tussen overheden op het gebied van grondzaken en grondinstrumenten een impuls te geven.”

Fred van der Wart, directeur Netwerkfaciliteit: “Ik ben verheugd dat Stephon ons team komt versterken. Grond is een cruciaal instrument in deze langjarige transitie. Het team van Stephon zal dit in zeer nauwe samenwerking met zeker de provinciale collega’s en het Rijksvastgoedbedrijf de komende jaren verder vormgeven. Stephon brengt veel en welkome ervaring vanuit de uitvoeringspraktijk voor ons mee  gecombineerd met zijn brede provinciale netwerk. Ik kijk er dan ook naar uit om samen aan de slag te gaan.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.