Marijke van den Broek directeur Organisatie & Personeel Rijk bij BZK

Marijke van den Broek is met ingang van 6 februari 2023 benoemd tot directeur Organisatie & Personeel Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Drs. M.A. (Marijke) van den Broek was tot 6 februari directeur P-Direkt. Daarvoor was zij directeur HRM bij de Nationale Politie. Van 2010-2018 was zij directeur Personeel, Management en Organisatieontwikkeling/CHRO bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Marijke studeerde Psychologie (cum laude) aan de Universiteit Leiden.

De directeur Organisatie & Personeel Rijk is onderdeel van het managementteam DG VBR en op basis van de ontwikkelagenda VBR medeverantwoordelijk voor doorontwikkeling en samenhang van de dienstverlening van het DG VBR als geheel. De directeur geeft leiding aan het agentschap O&P Rijk en is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de strategische doelen, producten, diensten en financiële en inhoudelijke resultaten daarvan. Eén van de opgaven van de directeur is de versterking van de samenwerking tussen beleid en uitvoering en bevordering van realisatiekracht van beleidsdoelstellingen. Daarnaast heeft de directeur de opdracht om de transitie van UBR Personeel, P-Direkt en Binnenwerk naar één O&P Rijk vorm te geven. Deze drie organisaties zijn per 1 januari 2023 gefuseerd tot één agentschap.

Marijke van den Broek: “O&P Rijk bouwt mee aan de Rijksoverheid als goede werkgever, door het in samenhang aanbieden van organisatie- en personele diensten. Daarmee levert O&P Rijk een belangrijke bijdrage aan het werken aan een goed Nederland.”

Ronald Barendse, plaatsvervangend DG VBR: “Met haar passie, betrokkenheid en erva­ring wens ik O&P Rijk alle goeds.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Binnen­landse Zaken en Koninkrijksrelaties. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.