Jiska Nijenhuis manager Participatie en Financiële Sturing bij SZW

Jiska Nijenhuis wordt per 15 augustus 2023 manager Participatie en Financiële Sturing bij de directie Participatie en Decentrale Voorzieningen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De directie Participatie en Decentrale Voorzieningen richt zich op bestaanszekerheid en de samenwerking met het gemeentelijke domein en de arbeidsmarktregio's. Belangrijke thema’s zijn de bijstand, armoede, schulden, de begeleiding van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar werk en het matchen van werkzoekenden op werk en scholing in de arbeidsmarktregio’s. Als manager van de afdeling Participatie en Financiële Sturing gaat Jiska zich bezighouden met het creëren van de wettelijke en financiële randvoorwaarden voor gemeenten. Een dynamische functie waarin ze sturing zal geven aan de afdelings- en directiedoelen, nauw samen zal werken met gemeenten en andere ministeries en als inhoudelijk sparringpartner zal fungeren voor bewindspersonen.

Carry Goedhart, directeur Participatie en Decentrale Voorzieningen: “Jiska kan op basis van haar kennis en ervaring verschillende perspectieven inbrengen als het gaat om de financiële en bestuurlijke verhoudingen tussen rijk en gemeenten. Door de diverse rollen bij een aantal gemeenten en eerdere werkervaring bij het ministerie van BZK zal zij een sterke samenwerkingspartner blijken. Haar achtergrond als coach vormt een mooie toevoeging aan het MT van de directie.”

Jiska Nijenhuis: “Ik kijk ernaar uit om samen met mijn collega’s te werken aan het stelsel om mensen zoveel mogelijk te kunnen laten meedoen in onze samenleving en in het bijzonder hun directe gemeenschap. Dat stelsel kent veel belanghebbenden: gebruikers, beleidmakers en uitvoerders, binnen en buiten de overheidslagen. Iedere belanghebbende wil dat iedereen kan meedoen, zich gewaardeerd weet. We hebben elkaar nodig. Aan de effectiviteit van deze samenwerking, het stelsel, wil ik graag bijdragen.”

Jiska brengt vanuit haar werkervaring als Business Partner Control bij de gemeente Den Haag en eerder in financiële (beleids)functies bij de gemeente Amsterdam en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties veel relevante inhoudelijke kennis mee en ze kent de financieel-bestuurlijke verhoudingen tussen Rijk en gemeenten van beide kanten. Ze heeft ruime leidinggevende ervaring en begeleidt al enige jaren managers en medewerkers via Intercoach. Ze studeerde registeraccountancy en is medeauteur van het boek “Het BIF-stuk, samen werken aan een goed financieel stelsel” (2013).

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door directoraat-generaal ABD en het ministerie van SZW. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.