Michiel van Butselaar algemeen secretaris Centrale Commissie Dierproeven en het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid bij RVO/EZK

Michiel van Butselaar wordt met ingang van 24 juli 2023 algemeen secretaris Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de enige instantie in Nederland die vergunningen voor dierproeven verleent. Hiertoe toetst zij projecten waarbij proefdieren worden gebruikt voor in de wet gespecificeerde doeleinden, zoals onderzoek of onderwijs. “Nee, tenzij” is het uitgangspunt in het proefdierenbeleid. Bij de vergunningverlening voert de CCD een zorgvuldige ethische toetsing uit. Ook wordt gecontroleerd of de zogenoemde 3V principes (Verminderen, Vervangen en Verfijnen) goed zijn toegepast, het onderzoek haalbaar is en aan wet- en regelgeving voldaan wordt.

Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad), een onafhankelijk adviesorgaan, adviseert de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de CCD en de Instanties voor Dierenwelzijn. Het NCad stelt ook best practices op voor het gebruik van dieren en voor het toepassen van alternatieven voor dierproeven.

CCD en NCad worden bijgestaan door een Ondersteunend Bureau (15 – 20 FTE) dat onderdeel is van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en is ingebed in de afdeling “Vergunningen en Handhaving”. Het Ondersteunend Bureau staat onder het inhoudelijke gezag van de CCD en het NCad en bestaat deels uit inhoudelijke experts op het gebied van dierproeven en alternatieven en deels uit experts op het gebied van juridisch zaken, communicatie, IT en administratie.

René van der Burg, directeur RVO: "Ik ben verheugd dat Michiel aan de slag gaat bij RVO in de functie van algemeen secretaris van de CCD en NCad. Hij heeft eerder in diverse rollen zowel veel politiek-bestuurlijke als leidinggevende ervaring opgedaan. Hij verstaat de kunst van advisering en voorbereiding van besluitvorming en met zijn manier van leiding geven geeft hij vertrouwen aan de experts in zijn team. Zijn manier van werken zal zorgen voor een zorgvuldige, doortastende en transparante ondersteuning aan beide commissies."

Michiel van Butselaar: "Ik verheug mij op de samenwerking binnen een team met specialisten, op de samenwerking met wetenschappers, met bedrijven, met collega’s binnen het RVO, met het ministerie van LNV  en met internationale partners. Het werkveld is een niche binnen het RVO, maar heeft grote maatschappelijke impact. Ik vind het eervol daaraan een bijdrage te mogen gaan leveren."

Michiel van Butselaar was vanaf 2021 plaatsvervangend hoofd Ketensturing binnen het DG Migratie van het ministerie van Justitie en Veiligheid en werkte eerder als teamleider bestuurlijke ondersteuning en communicatie bij Nationaal Cyber Security Centrum en in diverse bestuursondersteunings- en beleidsfuncties binnen het ministerie van Financiën. Michiel heeft bestuurskunde gestudeerd.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door directoraat-generaal ABD en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.