Nicole Hoogelander manager iRealisatie Digitale Ondersteuning bij VWS

Nicole Hoogelander wordt met ingang van 1 mei 2023 manager iRealisatie Digitale Ondersteuning bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Om te zorgen dat Nederland ‘samen gezond, fit en veerkrachtig kan zijn, met goede, betaalbare en beschikbare zorg op de juiste plek’ is goede informatievoorziening en ICT in de zorg nodig. Het ministerie van VWS werkt hier actief aan mee. Enerzijds door beleid te maken waarbij voorwaarden voor informatievoorziening en ICT al in een vroeg stadium worden meegenomen. Anderzijds door vanuit het ministerie van VWS ook zelf een bijdrage te leveren aan het realiseren van digitale ondersteuningsmiddelen die digitalisering in de zorg helpen te versnellen.

Als Manager iRealisatie vormt Nicole de brug tussen beleid en uitvoering. De focus ligt op het realiseren en /of door ontwikkelen van (vernieuwende) digitale instrumenten. Of dit nu gaat om het eenvoudig, veilig en snel overdragen van medische, privacygevoelige gegevens of het toekomstbestendig maken van een administratief systeem voor de ondersteuning van het Persoonsgebonden Budget (PGB): de eindgebruiker staat altijd centraal. Nicole geeft leiding aan het cluster iRealisatie en zal bijdragen bij aan het duurzaam positioneren en organiseren van dit nieuwe cluster binnen de Directie Informatiebeleid-CIO en het ministerie van VWS. 

Nicole Hoogelander: “Ik ben verheugd dat ik in een vaste positie leiding mag blijven geven aan het cluster iRealisatie. De afgelopen twee jaar heb ik met een multidisciplinair team van IT-experts een bijzondere bijdrage mogen leveren aan de bestrijding van de COVID-19 pandemie door het ontwikkelen van onder andere CoronaMelder, CoronaCheck en GGD Contact. En ook de komende jaren blijft digitale ondersteuning in de brede vorm een integraal onderdeel uitmaken van het zorginstrumentarium. Ik kijk er naar uit om hier niet alleen beleidsmatig en kaderstellend voor aan de lat te staan, maar met mijn team ook zélf een bijdrage te leveren aan het realiseren van digitale tools die digitalisering in de zorg helpen te versnellen.”

Nicole is in totaal acht jaar werkzaam bij het ministerie van VWS in verschillende rollen, waaronder bij de programmadirectie COVID-19, de directie Jeugd, de directie Publieke Gezondheid, als projectleider Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 en projectleider bij de directie Curatieve Zorg.

Zij studeerde HBO-Verpleegkunde in Leiden (bachelor) en behaalde haar master Health Care Management in Rotterdam.

Bianca Rouwenhorst, Directeur Directie Informatiebeleid/CIO: “Ik ben heel blij dat Nicole binnen DICIO sturing geeft aan iRealisatie. Nicole weet heel goed de verbinding te leggen tussen beleid en ICT, ze is resultaatgericht en draagt daarmee bij aan de opgave die voorligt bij VWS, maar ook bij het zorgveld. Nicole heeft deze rol de afgelopen periode ingevuld als waarnemend MT-lid. In deze periode heeft ze laten zien dat zij het MT-team aanvult en een fijne collega is.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door het directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had, zoals in de vacaturetekst was vermeld. Na een zorgvuldige procedure, is deze kandidaat het ook geworden.