Marjolein Jansen directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij BZK

Marjolein Jansen wordt directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 12 juni 2023.

Marjolein Jansen

De DG Ruimtelijke Ordening gaat aan de slag met beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en de uitvoering daarvan. Met oog voor verschillende belangen en vraagstukken die ruimte vragen, denk aan infrastructuur, woningbouw, landbouw, recreatie en natuur. Dat vraagt nauwe samenwerking met allerlei partners in de diverse gebieden. Van de DG wordt verwacht om interbestuurlijk en interdepartementaal een regierol op ruimtelijke ordening te vervullen en ervoor te zorgen dat het ruimtelijke ordeningsvraagstuk structureel wordt geborgd. Ook de Omgevingswet hoort tot het takenpakket.

Secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maarten Schurink: “De komende jaren hebben we een flinke puzzel te leggen als het gaat om de inrichting van Nederland; verschillende grote opgaven vragen om ruimte. De minister voor VRO heeft daarbij de regie, maar uiteraard werken we nauw samen met bijvoorbeeld andere ministeries, gemeenten en provincies. Marjolein kan hier een verbindende rol in vervullen, gezien haar jarenlange betrokkenheid op dit thema, bijvoorbeeld bij het Kadaster, of door haar inzet voor de Omgevingswet afgelopen jaar. En door haar ervaring in diverse overheidslagen weet ze goed de weg in het netwerk van partijen die hierbij betrokken zijn.”

“Ik kijk ernaar uit om in de brede rol als DG Ruimtelijke Ordening mede vorm en inhoud te geven aan de ruimtelijke inrichting van Nederland en de invulling van de beleidsopgaven die er zijn in het fysieke domein”, aldus Marjolein Jansen. “Ik kijk ook uit naar de samenwerking met de collega-overheden die een belangrijke rol spelen bij deze inrichting, maar ook de partners in de gebieden, de wetenschap en de collega-departementen. Ruimtelijke Ordening staat terecht weer in de belangstelling en vraagt om een langjarig commitment om alle belangen die ruimte nodig hebben op een rechtvaardige wijze af te wegen, met de invoering van de Omgevingswet hebben we de wettelijke basis gelegd voor een meer integrale afweging en participatie bij planvorming. Transparantie bij het maken van de keuzes is daarbij van groot belang voor het draagvlak en de democratische borging.”

Drs. M.H.T. (Marjolein) Jansen is sinds september 2022 programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening/Omgevingswet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was zij lid van de raad van bestuur van het Kadaster en vervulde ze diverse functies, waaronder vicevoorzitter van het college van bestuur van de Vrije Universiteit in Amsterdam en plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is zij werkzaam geweest bij een provincie en gemeente.

Marjolein studeerde Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam en Milieukunde bij het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Rijksuniversiteit Leiden.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door directoraat-generaal ABD en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.