Jim Bloemberg manager I-Beleid bij VWS

Jim Bloemberg wordt met ingang van 1 september 2023 manager I-Beleid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

I-Beleid werkt aan vraagstukken rond toegang en interoperabiliteit, elektronische gegevensuitwisseling, en informatiebeveiliging in de zorg. I- beleid is verantwoordelijk voor een goede verbinding tussen de opgave van VWS en de partijen in het veld en is de linking pin tussen de ambtelijke en politieke top van VWS, andere beleidsdirecties van VWS en zorgveldpartijen.

Het speelveld is complex en divers en de vraagstukken zijn veeleisend. De onderwerpen zijn daarnaast politiek actueel en urgent, zowel binnen Nederland als in Europa. Er lopen nationaal en internationaal veel initiatieven om het zorginformatielandschap te optimaliseren, maar er is aandacht benodigd voor voldoende samenhang en regie. VWS neemt nu mede op verzoek van de politiek en het zorgveld meer regie op zich. Een voorbeeld hiervan is de Wet elektronische gegevensuitwisseling zorg (Wegiz). Dit gaat altijd samen met het zorgveld, en we richten ons hierbij vooral op databeschikbaarheid.

Als manager van team iBeleid is Jim verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling, positionering en professionalisering van het beleidsteam iEenheid. Hij maakt deel uit van het managementteam van directie informatiebeleid (DI), en werkt nauw samen met de verschillende teams waarin de beleidsopgaven zijn belegd.

Jim Bloemberg: "Ik vind het ontzettend belangrijk om te blijven ontwikkelen. Mezelf, de collega’s en de zorg waar we ons voor inzetten. Die kan beter; met name op het vlak van gegevensuitwisseling is nog een wereld te winnen. Met betere databeschikbaarheid kan betere zorg gegeven worden, krijgen hulpverleners meer tijd voor patiënten en kunnen patiënten meer regie krijgen op hun gegevens. Bovendien maakt het ontwikkeling van nieuwe diagnostiek en behandelingen mogelijk. Ik help graag om mensen te verbinden en te motiveren samen die databeschikbaarheid te realiseren."

Bianca Rouwenhorst, directeur Directie Informatiebeleid/CIO: "Jim heeft zich de afgelopen jaren laten zien als een zeer betrokken coördinator die altijd de balans zoekt tussen sturen op inhoud en proces en relatie. Vanuit zijn juridische achtergrond is Jim in staat om de vraagstukken die voorliggen bij onze directie goed te analyseren en vanuit daaruit sturing te geven. Daarnaast is Jim een fijn mens bij wie de ontwikkeling van mensen hoog op de agenda staat. Ik ben blij dat Jim nu als MT-lid zijn expertise en persoonlijke kracht kan inbrengen."

Jim is al bijna 20 jaar werkzaam bij VWS. Het meest recent was dat als coördinator en waarnemend MT-lid bij de directie informatiebeleid/CIO. Een paar jaar is hij bij VWS weggeweest, als hoofd van de afdeling Zorg bij het Zorginstituut. Eerder werkte hij als plaatsvervangend afdelingshoofd Ethiek bij de directie Publieke Gezondheid, na veel ervaring te hebben opgedaan op verschillende plekken als beleidsmedewerker, stafjurist en advocaat.

Jim studeerde Nederlands Recht in Leiden, met als specialisatie gezondheidsrecht. Hij is als onderzoeker aan de Universiteit Leiden en het Amsterdam UMC verbonden geweest. In het Amsterdam UMC en aan de UvA heeft hij ook vele jaren als wetenschappelijk docent gezondheidsrecht gedoceerd, naast zijn werk bij VWS.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door het directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had, zoals in de vacaturetekst was vermeld. Na een zorgvuldige procedure, is deze kandidaat het ook geworden.