Anita Bastiaans lid Raad van Bestuur COA

Anita Bastiaans wordt per 1 januari 2024 lid Raad van Bestuur Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers is de organisatie in de migratieketen die asielzoekers leefbare en veilige opvang biedt en hen begeleidt naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. Dit doet het COA in samenwerking met partners in de samenleving. Het COA werkt vanuit een meerjarenstrategie waarin de kern van wat het COA doet, het opvangen en begeleiden van asielzoekers, is uitgewerkt in concrete, meetbare doelstellingen:

  • Het COA biedt altijd voldoende menswaardige en flexibele opvang voor asielzoekers.
  • Het COA stelt bewoners in staat en stimuleert hen om zelfredzaam te zijn.
  • Het COA handelt transparant & voorspelbaar en creëert samen met partners maatschappelijke meerwaarde en draagvlak.

Met de benoeming van Anita Bastiaans wordt het bestuur versterkt met een derde lid. De belangrijkste reden voor de structurele uitbreiding van het bestuur is de enorme groei van het COA, in combinatie met het belang om ook zaken als strategievorming en de realisatie van de meerjarenstrategie, de duurzame ontwikkeling van de organisatie en de going concern de benodigde aandacht te kunnen (blijven) geven. Ook de bestuurlijke contacten met de samenwerkingspartners binnen en buiten de keten zijn van groot belang.

Ric de Rooij, plaatsvervangend SG ministerie van Justitie en Veiligheid: "Ik ben erg blij met de komst van Anita om het Bestuur van COA te versterken. Haar brede ervaring op allerlei niveaus van bestuur en bedrijfsleven gaat ons zeker helpen de grote opgave waar COA voor staat verder te brengen. Ik wens haar dan ook veel succes!"

Anita Bastiaans: "Ik kijk er enorm naar uit om samen met collega’s van het COA en partners in onze samenleving, een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke taak van het COA. Een taak die zich niet alleen richt op het bieden van een veilige en leefbare opvangplek voor asielzoekers, maar die zich ook richt op het zo goed mogelijk laten landen van opvanglocaties en haar bewoners, in onze samenleving. Dit kunnen we alleen maar verwezenlijken door het samen te doen. Vanaf 2011 heb ik midden in de samenleving aan verschillende maatschappelijke opgaven gewerkt, waarbij ik de laatste drie jaren de rol van wethouder in de gemeente Maastricht, heb mogen bekleden. Aandacht voor de individuele mens en de rol en impact, van en op de samenleving, ging daar hand in hand. Niet altijd een gemakkelijke opgave, maar wel altijd een zeer zinvolle en wezenlijke opgave, waar ik mij graag voor in zal blijven zetten."

Anita Bastiaans is sinds september 2020 wethouder in de gemeente Maastricht. Haar portefeuille beslaat WMO, waaronder ook beschermd wonen en maatschappelijke opvang, welzijn, inburgering, opvang vluchtelingen, diversiteit, inclusie en euregio en Europa. Vanuit deze functie is zij ook lid van de tijdelijke commissie Asiel & Migratie van de VNG. Anita Bastiaans heeft een carrière als sociaal ondernemer, bestuurder en manager bij diverse maatschappelijke organisaties. Bij de Belastingdienst deed ze ervaring op met uitvoeringsorganisaties binnen de Rijksoverheid. Ze begon haar loopbaan als leerkracht in het Montessorionderwijs.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door het directoraat-generaal ABD, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.