Rachida Ahraoui hoofd afdeling Wetgeving Wonen en Leefomgeving bij BZK

Rachida Ahraoui start op 25 mei 2024 als hoofd afdeling Wetgeving Wonen en Leefomgeving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Rachida Ahraoui

Rachida is sinds juli 2022 waarnemend hoofd afdeling Wetgeving Wonen en Leefbaarheid bij de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving bij het ministerie van BZK. Daarvoor was zij programmamanager Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag en clustercoördinator Wonen bij diezelfde directie. Haar carrière is zij gestart als jurist bij de directie Juridische Zaken, afdeling Algemeen, Juridische en Bestuurlijke Zaken, van het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Rachida studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook heeft zij de Interdepartementale Managementleergang bij de NSOB afgerond.

De afdeling Wetgeving Wonen & Leefomgeving heeft tot taak voorstellen van wet, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen voor te bereiden en te behandelen op de gebieden wonen, bouwen, verduurzaming van de gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening, en daarover te adviseren.

De maatschappelijke opgaven op het terrein van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening zijn evident. Dit vergt introductie, wijziging en onderhoud van wetgeving op deze terreinen. Veelal betreft het redelijk complexe regelgeving die het mogelijk maken een goede balans te vinden tussen verschillende – soms conflicterende - urgente wensen. Of dat nu gaat om de balans in het gebruik van schaarse ruimte (ruimtelijke ordening), of specifiek binnen het domein van de volkshuisvesting (waar de balans moet worden gevonden tussen verschillende vormen van huisvesting op verschillende plekken in Nederland).

Ten aanzien van de op 1 januari 2024 in werking getreden Omgevingswet betekent dit dat de afdeling de juridische integriteit van dit nieuwe stelsel bewaakt, daarover interdepartementaal adviseert en daarin nieuwe ontwikkelingen helpt incorporeren. Rachida fungeert in haar rol als afdelingshoofd tevens als de strategisch-juridisch adviseur van bewindspersonen en directeuren-generaal (in voorkomende gevallen ook van andere departementen). Daarmee vereist de functie naast leidinggevende kwaliteiten een hoge mate van inhoudelijke deskundigheid en een gezaghebbende positie binnen het rechtsgebied.

Rachida Ahraoui: "CZW is een fijne werkomgeving met vakinhoudelijk en maatschappelijk gedreven collega’s. Met onze beleidscollega’s werken we aan grote ambities voor de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Deze onderwerpen raken iedereen in Nederland; we willen allemaal goed en betaalbaar wonen in een gezonde en duurzame leefomgeving. In een klein land als Nederland betekent dit dat soms lastige keuzes moeten worden gemaakt. Ik werk graag aan juridische oplossingen die passen binnen de rechtsstatelijke kaders, helpen bij het maken van een goede weging van belangen en werkbaar zijn voor de uitvoering en samenleving."

Wytze van der Woude, directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving: "Op het terrein van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening buitelen de maatschappelijke wensen over elkaar heen. De afgelopen jaren is Rachida ijzersterk gebleken in het vertalen van deze wensen naar solide juridische instrumenten. Haar grote verbindende kracht, rust en humor zijn daarbij van onschatbare waarde. Ik ben dus ook ontzettend blij dat het gelukt is om Rachida langer aan ons te binden, maar dan nu in een rol die een veel betere weergave geeft van de kracht die zij onze directie te bieden heeft."

Deze vacature is niet opengesteld. De organisatie had al een geschikte kandidaat met ruime juridische expertise en deskundigheid op de maatschappelijke en politieke urgentie onderwerpen binnen het domein van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.