Visie op leer- en ontwikkelaanbod

DGABD is de centrale Management Development Organisatie van de Rijksdienst die staat voor goed publiek leiderschap. Wij zoeken en ontwikkelen leiders die toegerust zijn voor de specifieke maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen. Deelnemers aan het ontwikkelaanbod van DGABD ervaren unieke leerinterventies die bijdragen aan effectief leiderschapsgedrag. Ons aanbod biedt concrete handvatten voor het werken met de rollen en handelingsrichtingen uit de rijksbrede visie op publiek leiderschap van 2022. Het leer- en ontwikkelaanbod concentreert zich op vier gebieden:

 1. Leiderschap groeit door leiderschapstalent en -gedrag te ontwikkelen;
 2. Een publiek leider herkent zich in de kernwaarden van DGABD: Gedeeld leiderschap, responsiviteit en morele motivatie;
 3. Snelle ontwikkelingen vragen om deskundigheid van publieke leiders. Dat vraagt om gericht aanbod dat hen daarin ondersteunt;
 4. Leiders faciliteren wij bij in-, door en uitstroom.

Uitgangspunten:

 • Relevant voor onze doelgroep en het Rijk
  We werken vraag- en aanbodgericht. We kennen onze doelgroep en ontwikkelen ons aanbod in co-creatie met hen. Ook stemmen we af met rijksbrede partners. Zo sluiten we steeds goed aan op waar binnen de doelgroep behoefte aan is en ondersteunen we de organisatieontwikkeling rijksbreed.
 • Leiderschapsontwikkeling
  Onze leerinterventies leveren nieuwe kennis, vaardigheden en/of perspectieven op die direct of indirect merkbaar zijn in het gedrag van ABD’ers. (Zelf-)Reflectie, feedback en leren nemen daarom een belangrijke plek in binnen het aanbod.
 • De persoon van de leider
  Elke leider is uniek en gericht op leren. Met het leeraanbod richten we ons dan ook op het ontwikkelen van de kwaliteiten en talenten van ABD’ers. Daarnaast proberen we – zoveel als mogelijk – recht te doen aan de unieke context, opgave, rol en de persoon van een ABD’er.
 • Diversiteit en veiligheid
  Het leeraanbod is divers en inclusief van aard, zowel als het gaat om de begeleiding als de inhoud. Dit draagt bij aan sociale veiligheid in de leersetting. Omdat we altijd expliciet streven naar toepassing van het geleerde in de eigen werkpraktijk van ABD’ers, draagt ons aanbod bij aan het vergroten van diversiteit en sociale veiligheid in de organisaties waar onze deelnemers werken. Sociale veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een lerende organisatie.
 • Ontmoeten, samenwerken en leren van en met elkaar
  Leergroepen stellen we zo divers mogelijk samen (interdepartementaal, over de grenzen van eigen organisatie en functiegebied(en) heen, mix van beleid, toezicht en uitvoering, de verschillende persoonlijke achtergronden, etc.). ABD’ers leren zo maximaal van en met elkaar.
 • Ons leeraanbod ondersteunt ABD’ers bij het werken aan hun opgave
  Onze leerinterventies hebben betrekking op de specifieke context van het werken binnen de overheid zoals politiek-bestuurlijke verhoudingen, het samenspel tussen beleid en uitvoering, verantwoording en transparantie in het openbaar bestuur, etc. Dit onderscheidt ons aanbod van dat van de markt.
 • Aansluiting op de werkpraktijk
  Leren vindt zoveel mogelijk plaats in - of in relatie tot - de eigen werkpraktijk en bijhorende maatschappelijke opgave(n) van ABD’ers. Om die reden werken we waar mogelijk aan de hand van casuïstiek.
 • Gevarieerd aanbod
  De ABD-doelgroep is omvangrijk, veelzijdig en werkzaam door heel Nederland. Daarom bieden we een gevarieerd leeraanbod, waarbij we rekening houden met verschillen in leerstijlen, -voorkeuren, standplaats en plaats- en tijdonafhankelijk leren.
 • Onderwijskundige onderbouwing en verantwoording
  Ons aanbod is onderwijskundig en wetenschappelijk onderbouwd. Voor de ontwikkeling en evaluatie van ons aanbod maken we gebruik van (onderwijskundige) methodieken die verhelderen wat de relatie is tussen leerdoelstelling en leeropbrengst.

Zo helpt DGABD ABD’ers zich te ontwikkelen tot de publieke leiders waar Nederland behoefte aan heeft.