Plannen Algemene Bestuursdienst en Jaarverslag

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot heeft de Tweede Kamer nader geïnformeerd over het streven naar meer domeinspecifieke expertise bij benoemingen van topambtenaren, het verlagen van de roulatiesnelheid, en de uitvoering van de motie van het lid Sneller naar aanleiding van het debat over het rapport van de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties. Ook heeft ze het Jaarverslag Algemene Bestuursdienst 2021 naar de Kamer gestuurd.

Fietsers

Domeinspecifieke expertise en Continuïteit

Topmanagers bij de rijksoverheid moeten over voldoende inhoudelijke kennis en ervaring beschikken van het beleidsterrein of het domein waarin zij werkzaam zijn. Voor de continuïteit op topambtelijke functies is een functieverblijf van minimaal vijf jaar wenselijk omdat het recht doet aan de complexiteit van de functie, maar ook meer tijd biedt om inhoudelijke expertise verder te ontwikkelen en een netwerk uit te bouwen binnen het domein van de functie. Om de domeinspecifieke expertise en de continuïteit te bevorderen, zijn het afgelopen jaar diverse maatregelen genomen en heeft de minister aanvullende maatregelen aangekondigd. Zo wordt sinds het afgelopen jaar voor vitale en gevoelige functies in de top van het Rijk al in een vroeg stadium aandacht geschonken aan mogelijke opvolging om zo de noodzakelijke kennis te behouden of tijdig op te kunnen bouwen. En het nieuwe uitgangspunt wordt dat ABD’ers in principe minimaal vier jaar op hun functie blijven in plaats van minimaal drie jaar. Dat betekent dat zij gedurende die periode niet actief benaderd worden voor een andere ABD-functie en niet mee worden genomen in de selectieprocedure als ze zelf reageren op een vacature tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden.

In het verlengde van deze maatregelen wordt uitvoering gegeven aan de motie van het Kamerlid Sneller, die erom vraagt dat in de bestuursraad van elk departement voldoende leden - en tenminste één lid - over ruime ervaring in de uitvoeringspraktijk beschikken. Dat is op dit moment veelal al het geval. Het is gebruikelijk om bij het opstellen van een profiel voor een vacature in de bestuursraad de expertise en ervaring van de overige bestuursraadleden mee te nemen.

In de Kamerbrief staan alle maatregelen, zowel de al genomen als de aangekondigde, uitvoerig beschreven.

Jaarverslag

Met de Kamerbrief is ook het Jaarverslag Algemene Bestuursdienst 2021 meegestuurd. Daarin staat algemene informatie over de werking van het ABD-stelsel en cijfers over onder meer functies, benoemingen, doorstroom en diversiteit. Zo is de man-vrouw-vertegenwoordiging vorig jaar verder verbeterd, en vervullen vrouwen 42% van de ABD-functies. Verder was de gemiddelde verblijfsduur op een ABD-functie in 2021 vier jaar en negen maanden. Dat is een kleine stijging ten opzichte van 2020, waarin de gemiddelde verblijfsduur op een ABD-functie vier jaar en zeven maanden was. Ook staat er bijvoorbeeld achtergrondinformatie in over de jaarlijkse schouw, waarin Bureau ABD de behoeftes en het potentieel in de ontwikkeling van individuele ABD’ers vaststelt, en kijkt naar de strategische MD-behoefte en ontwikkelingen bij organisaties als geheel. Daarmee geeft het jaarverslag context aan de ambities die in de Kamerbrief staan beschreven.