Werkgeverschap topmanagementgroep

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is werkgever van de Topmanagementgroep. Dit betekent dat deze minister verantwoordelijk is voor alle rechtspositionele aangelegenheden van deze groep, inclusief de beloningsbeslissingen.

  • De topmanagementgroep valt administratief en financieel onder het ministerie van BZK. 
  • De minister is, ook politiek, verantwoordelijk voor alle werkgeverszaken voor deze groep. 
  • De afzonderlijke ministers blijven verantwoordelijk voor de inhoud van het werk van de topambtenaren. 
  • Het directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkgeverstaken.

Uitvoering werkgeverstaken

De directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst is belast met de uitvoering van de werkgeverstaken voor de Topmanagementgroep. De betaling van het salaris, toelagen en vergoedingen gebeurt vanuit het ministerie van BZK.

Het gecentraliseerde werkgeverschap maakt de plaatsing van TMG'ers in functies bij de andere ministeries eenvoudiger. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met de vakminister en de ministerraad.

Werkgeversverantwoordelijkheid

In 2004 heeft het kabinet besloten dat de minister van BZK als werkgever van de Topmanagementgroep eindverantwoordelijk is. Dit was het resultaat na onderzoek over het belonen van topambtenaren in rijksdienst door de commissie Dijkstal en de Algemene Rekenkamer. Hiermee is meer duidelijkheid gekomen over de werkgeversverantwoordelijkheid. Deze lag tot dat moment voor wat betreft de beloning mede bij de vakminister.

Contact

Secretariaat Werkgeverschap en Arbeidsvoorwaarden van DGABD:

Astrid Hamel
astrid.hamel@minbzk.nl
06 18 60 96 74

Margriet Everwijn
margriet.everwijn@minbzk.nl
06 50 61 39 32