Werkgeverschap topmanagementgroep

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is werkgever van de topmanagementgroep. Dit betekent dat deze minister verantwoordelijk is voor alle rechtspositionele aangelegenheden van deze groep, inclusief de beloningsbeslissingen.

  • De topmanagementgroep valt administratief en financieel onder het ministerie van BZK. 
  • De minister is, ook politiek, verantwoordelijk voor alle werkgeverszaken voor deze groep. 
  • De afzonderlijke ministers blijven verantwoordelijk voor de inhoud van het werk van de managers. 
  • Bureau Algemene Bestuursdienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkgeverstaken.

Uitvoering werkgeverstaken

De directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst is belast met de uitvoering van de werkgeverstaken voor de topmanagementgroep. De betaling van het salaris, toelagen en vergoedingen gebeurt vanuit het ministerie van BZK.

Het gecentraliseerde werkgeverschap maakt de plaatsing van TMG'ers in functies bij de andere ministeries eenvoudiger. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met de vakminister en de ministerraad.

Werkgeversverantwoordelijkheid

Deze vorm van werkgeverschap geeft meer duidelijkheid over werkgeversverantwoordelijkheid, politieke verantwoordelijkheid en financiële draagplicht. Voor 1 april 2006 bestond een meer ‘hybride’ werkgeversvorm, waarbij de minister van BZK alleen verantwoordelijk was voor de benoeming en ontslag, en de vakminister voor alle andere zaken, waaronder de (variabele) beloning.

Nadat hierover door de commissie Dijkstal en in het onderzoek van de Algemene Rekenkamer bij de ministeries naar het belonen van topambtenaren in rijksdienst in 2004 kritiek werd geuit, heeft het kabinet besloten dat de minister van BZK de eindverantwoordelijkheid moet hebben.

Contact

Secretariaat Werkgeverschap en Arbeidsvoorwaarden van Bureau ABD

Astrid Hamel
astrid.hamel@minbzk.nl
06 18 60 96 74

Margriet Everwijn
margriet.everwijn@minbzk.nl
06 50 61 39 32