Dienstverlening zbo's

Bureau ABD verleent sinds 1 januari 2014 diensten aan publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen. Als onderdeel van de Hervormingsagenda voor de rijksdienst is besloten dat de benoemingen van de raden van bestuur van publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) onder de Algemene Bestuursdienst komen te vallen.

Taken Bureau ABD

Bureau ABD

 • voert loopbaangesprekken met de leden van de zbo’s om de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling te bespreken. De bestuurders van de zbo’s kunnen deelnemen aan de ontwikkelprogramma’s van de ABD en gebruik maken van verschillende ontwikkelfaciliteiten zoals coaching en intercollegiale consultatie.
 • verzorgt de werving en selectie en adviseert over de arbeidsvoorwaarden ten behoeve van benoemingen, in samenspraak met het zbo en het moederdepartement.

Bureau ABD vervult deze taken ten behoeve van de voorzitter en leden van de raad van bestuur van een zbo óf de hoogste leidinggevende van het zbo wanneer een zbo niet beschikt over een raad van bestuur. Dit geldt voor leden in schaal 16 BBRA of hoger.

Toetsing arbeidsvoorwaarden

Bureau ABD adviseert over de arbeidsvoorwaarden en toetst het voorstel van de vacaturehouder voorafgaand aan het arbeidsvoorwaardengesprek.

Bureau ABD toetst op:

 • juistheid, conform de geldende wet- en regelgeving;
 • transparantie met betrekking tot  de rechtspositionele grondslagen waarop de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd;
 • inkomensnormering op basis van de Wet normering uit publieke middelen gefinancierde bezoldiging topfunctionarissen (WNT).

Publiekrechtelijke zbo’s

De zbo's waarvan de topbenoemingen sinds 1 januari 2014 onder de ABD vallen:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Huurcommissie
 • Kiesraad

Economische Zaken en Klimaat

 • TNO
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Centrale Commissie voor de Statistiek
 • Staatsbosbeheer
 • Kamer van Koophandel (KvK)
 • Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Financiën

 • Waarderingskamer

Infrastructuur en Waterstaat

 • Kadaster
 • RDW
 • Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
 • Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
 • Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)
 • Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 • Koninklijke Bibliotheek (KB)
 • Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
 • Commissariaat voor de Media (CvdM)
 • Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Justitie en Veiligheid

 • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
 • Kansspelautoriteit
 • Autoriteit Persoonsgegevens
 • College voor de Rechten van de Mens
 • Bureau Financieel Toezicht (BFT)
 • Politieacademie
 • Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Centraal Administratie Kantoor (CAK)
 • Zorgonderzoek Nederland (ZonMw)
 • College Sanering Zorginstellingen
 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • ZorgInstituut Nederland
 • Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
 • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)