Dienstverlening zbo's

Bureau ABD verleent sinds 1 januari 2014 diensten aan publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen. Als onderdeel van de Hervormingsagenda voor de rijksdienst is besloten dat de benoemingen van de raden van bestuur van publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) onder de Algemene Bestuursdienst komen te vallen.

Taken Bureau ABD

Bureau ABD

 • voert loopbaangesprekken met de leden van de zbo’s om de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling te bespreken. De bestuurders van de zbo’s kunnen deelnemen aan de ontwikkelprogramma’s van de ABD en gebruik maken van verschillende ontwikkelfaciliteiten zoals coaching en intercollegiale consultatie.
 • verzorgt de werving en selectie en adviseert over de arbeidsvoorwaarden ten behoeve van benoemingen, in samenspraak met het zbo en het moederdepartement.

Bureau ABD vervult deze taken ten behoeve van de voorzitter en leden van de raad van bestuur van een zbo óf de hoogste leidinggevende van het zbo wanneer een zbo niet beschikt over een raad van bestuur. Dit geldt voor leden in schaal 16 BBRA of hoger.

Toetsing arbeidsvoorwaarden

Bureau ABD adviseert over de arbeidsvoorwaarden en toetst het voorstel van de vacaturehouder voorafgaand aan het arbeidsvoorwaardengesprek.

Bureau ABD toetst op:

 • juistheid, conform de geldende wet- en regelgeving;
 • transparantie met betrekking tot  de rechtspositionele grondslagen waarop de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd;
 • inkomensnormering op basis van de Wet normering uit publieke middelen gefinancierde bezoldiging topfunctionarissen (WNT).

Publiekrechtelijke zbo’s

De zbo's waarvan de topbenoemingen sinds 1 januari 2014 onder de ABD vallen:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Huurcommissie
 • Kadaster
 • Kiesraad

Economische Zaken en Klimaat

 • Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Kamer van Koophandel (KvK)
 • Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)
 • TNO (Nederlandse organisatie voor Toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek)

Financiën

 • Waarderingskamer

Infrastructuur en Waterstaat

 • Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
 • Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
 • Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
 • Rijksdienst Wegverkeer

Justitie en Veiligheid

 • Autoriteit Persoonsgegevens
 • Bureau Financieel Toezicht (BFT)
 • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
 • College voor de Rechten van de Mens
 • Kansspelautoriteit
 • Politieacademie
 • Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Staatsbosbeheer

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Commissariaat voor de Media (CvdM)
 • Koninklijke Bibliotheek (KB)
 • Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 • Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Centraal Administratie Kantoor (CAK)
 • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
 • Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
 • College Sanering Zorginstellingen
 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Pensioen- en Uitkeringsraad
 • ZorgInstituut Nederland
 • Zorgonderzoek Nederland (ZonMw)