Kader en werkwijze melding financiële belangen

Onder financieel belang wordt verstaan:

  • iedere vorm van bezit of beheer van aandelen en effecten;
  • bezit van vorderingsrechten, onroerend goed en bouwgrond;
  • financiële deelneming in ondernemingen anders dan aandelenbezit;
  • schulden

Onder schulden worden mede begrepen hypotheekschulden in een financiële constructie, waarop (voor)kennis of bezit van financiële belangen van invloed kan zijn.

Belangenverstrengeling

Onder financiële belangenverstrengeling wordt verstaan de situatie dat het bezit van of het beheer over financiële belangen, dan wel het hebben van (beursgerelateerde) voorkennis, in het kader van de vervulling van een TMG-functie een onafhankelijk functioneren of een onafhankelijke besluitvorming in de weg kan staan.

Aan wie en wanneer?

Het TMG-lid meldt de financiële belangen en de wijzigingen daarin, aan de minister van BZK of een door hem aangewezen andere bewindspersoon bij het ministerie van BZK (hierna: het bevoegde gezag). Het TMG-lid doet dit op het daartoe verstrekte formulier, binnen een termijn van twee weken na het advies van de compliance officer of anders binnen vier weken na de aanwijzing als meldingsplichtige.

Van wie?

Het gaat om belangen van het TMG-lid zelf en van gelieerde derden. Dit kunnen zijn:

  • de huwelijks- of geregistreerde partner;
  • minderjarige natuurlijke of geadopteerde kinderen;
  • meerderjarige natuurlijke of geadopteerde kinderen en derden, indien het TMG-lid hun financiële belangen beheert;
  • instellingen waarvoor het TMG-lid diensten verricht.

Gevolgen

Het TMG-lid draagt er zorg voor dat hij of zij alle door het bevoegde gezag aangewezen gevallen van financiële belangenverstrengeling binnen een door de minister aangegeven termijn opheft, bijvoorbeeld door het belang af te stoten, te bevriezen of in beheer te geven van een onafhankelijke derde.

Indien op een TMG-lid naast dit kader ook een departementale regeling inzake financiële belangenverstrengeling van toepassing is, geldt bij overlap de zwaarste bepaling. Bij twijfel besluit het gezag op advies van de compliance officer.

Compliance officer

De minister van BZK wijst een functionaris aan als compliance officer. Deze is deskundig op het gebied van financiële belangen en heeft kennis van de relevante regelgeving ter zake.

Bevoegd gezag

De directeur-generaal ABD treedt op namens de minister van BZK. Ten aanzien van de DG ABD en de secretaris-generaal BZK treedt de minister van BZK zelf op.