Integriteit topmanagementgroep

Om integriteit te waarborgen, zijn alle leden van de topmanagementgroep verplicht hun nevenactiviteiten te melden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. U vindt het overzicht onderaan deze pagina.

Aanwijzingsbesluit financiële belangen

Alle TMG-leden zijn aangewezen als ambtenaren die werkzaamheden verrichten waaraan het risico van financiële belangenverstrengeling of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie verbonden is. Voor u geldt om die reden een meldplicht met betrekking tot uw financiële belangen, voor zover het bezit of beheer op enige wijze (de schijn van) belangenverstrengeling kan inhouden bij het vervullen van uw functie. De meldplicht is in uw arbeidsovereenkomst opgenomen. Bij financiële belangen gaat het om het bezit van aandelen of effecten, vorderingsrechten, onroerend goed, bouwgrond, maar ook financiële deelnemingen in ondernemingen. Zelfs negatieve belangen, zoals hypotheken en schulden, kunnen in dit verband relevant zijn.

De financiële belangen van anderen waarvoor u verantwoordelijk bent (zoals uw partner of kind(eren)) vallen ook onder de meldplicht. Bij uw eerste benoeming als TMG-lid ontvangt u een formulier waarmee u uw financiële belangen kunt aangeven. Het opgaveformulier wordt beoordeeld door de TMG-compliance officer. Bij enkele departementen, waaronder Financiën en Economische Zaken en Klimaat, geldt een strengere regeling ten aanzien van financiële belangen. TMG-leden bij die departementen zijn gehouden aan de desbetreffende departementale regeling.

De TMG-compliance officer

Er is een compliance officer aangewezen die inhoudelijk deskundig is op het terrein van financiële belangenverstrengeling. Hij is vraagbaak en adviseur voor leden van de TMG en adviseert de minister bij voorkomende knelpunten. De compliance officer kan TMG-leden naar aanleiding van het ingevulde formulier gevraagd en ongevraagd adviseren. Hij beheert het archief met de meldingen en rapporteert aan de minister.

Contact compliance officer

Jacco Hakfoort
E-mail: Jacco.Hakfoort@minbzk.nl

Adres:
Compliance officer Topmanagementgroep
Postvak KV 2.52
Postbus 20201
2500 EE Den Haag