Integriteit topmanagementgroep

Om integriteit te waarborgen, zijn alle leden van de topmanagementgroep verplicht hun nevenactiviteiten te melden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. U vindt het overzicht onderaan deze pagina.

Grondslag artikel 61a ARAR

De grondslag voor de meldingsplicht ligt in de voorwaarden genoemd in artikel 61a van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). In de publicatie 'Financiële belangen TMG' staat de volledige tekst van artikel 61a ARAR. U vindt deze onderaan de pagina.

Compliance officer

De compliance officer is aangesteld om toe te zien op de naleving van wet- en regelgeving binnen de organisatie. Bij het Rijk zijn compliance officers werkzaam die een “insider regeling” (regelingen ter uitvoering van artikel 61a ARAR) in het leven hebben geroepen, zoals bij de ministeries van Financiën en Economische zaken.

Voor de topmanagementgroep is geen (insider)regeling in het leven geroepen. Voor een adequate ondersteuning is een beroep op de compliance officer van het ministerie van Financiën gedaan. Hij heeft diepgaande inhoudelijke financiële kennis en een jarenlange praktijkervaring. 

Hij adviseert en ondersteunt, zonder dat hij treedt in enige bevoegdheid van het individuele lid. Zijn inzet is erop gericht TMG-leden bij te staan bij de beoordeling of er sprake is van het risico van financiële belangenverstrengeling, en hen desgewenst te adviseren welke oplossing het beste kan worden gekozen om de (schijn van) belangenverstrengeling weg te nemen.

Verslag werkzaamheden

In december 2013 zijn alle - op dat moment binnen de rijksdienst functionerende - leden van de TMG op grond van artikel 61a ARAR aangewezen als meldingsplichtig voor hun financiële belangen. De compliance officer concludeert dat:

  • alle TMG-leden het meldingsformulier financiële belangen hebben ingevuld en ondertekend;
  • er geen situaties zijn aangetroffen waarbij er sprake was van conflicterende belangen.

In zijn verslag geeft de compliance officer een (geanonimiseerd) overzicht van zijn werkzaamheden over 2014.

Contact compliance officer

P.J.F. (Paul) Heijnis
Korte Voorhout 7, Den Haag
Postvak KV 2.52
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
p.j.f.heijnis@minfin.nl
tel. 06 51 28 97 94