Integriteit topmanagementgroep

Om integriteit te waarborgen, zijn alle leden van de topmanagementgroep verplicht hun nevenactiviteiten te melden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. U vindt het overzicht onderaan deze pagina.

Grondslag artikel 5, eerste lid Ambtenarenwet 2017

Een overheidswerkgever draagt zorg voor de aanwijzing van ambtenaren die werkzaamheden verrichten waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie verbonden is, het aanwijzen van de financiële belangen die zij niet mogen bezitten of verwerven en de registratie van de door hen gedane meldingen.

De aangewezen ambtenaar is verplicht aan de overheidswerkgever waarmee hij een arbeidsovereenkomst heeft melding te doen van zijn financiële belangen alsmede van het bezit van en transacties met effecten die de belangen van de openbare dienst voor zover deze in verband staat met zijn functievervulling, kunnen raken en daaromtrent desgevraagd nadere informatie te verschaffen. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen over de toepassing regels worden gesteld.

Compliance officer

De compliance officer is aangesteld om toe te zien op de naleving van wet- en regelgeving binnen de organisatie. Bij het Rijk zijn compliance officers werkzaam die een “insider regeling” in het leven hebben geroepen, zoals bij de ministeries van Financiën en Economische zaken.

Hij adviseert en ondersteunt, zonder dat hij treedt in enige bevoegdheid van de individuele TMG'er. Zijn inzet is erop gericht TMG'ers bij te staan bij de beoordeling of er sprake is van het risico van financiële belangenverstrengeling, en hen desgewenst te adviseren welke oplossing het beste kan worden gekozen om de (schijn van) belangenverstrengeling weg te nemen.

Contact compliance officer

per adres Bureau ABD
secretariaat Werkgeverschap TMG