Veel gestelde vragen melding financiële belangen

Overzicht van de meest voorkomende vragen over de melding van financiële belangen. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de compliance officer.

Algemeen

Hoe verhoudt de aanwijzing als meldingsplichtige voor financiële belangen zich tot de verplichting de nevenfuncties te melden?
Zowel de verplichte melding van de nevenfuncties als de aanwijzing financiële belangen vindt plaats in het kader van het integriteitsbeleid dat het rijk hanteert. Een nevenfunctie kan met een financieel belang overlappen, maar de twee onderdelen zijn vooral aanvullend op elkaar.

Waarom word ik aangewezen?
De minister moet de ambtenaren aanwijzen die werkzaamheden verrichten waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie verbonden is. U vervult een functie waarvan aannemelijk is dat dit risico aanwezig is.

Waarom worden alle TMG-leden aangewezen?
Bij de bespreking van de financiële belangen in het SGO is uitgesproken dat het risico van belangenverstrengeling voor leden van de TMG altijd aanwezig is, omdat zij een knooppunt vormen in de informatiestromen en (financiële) beslissingen binnen hun eigen organisatie. Zij vervullen in het licht van het integriteitbeleid bovendien een voorbeeldrol binnen de rijksorganisatie.

Is éénmalig melden voldoende?
Nee, er zijn drie momenten waarop de melding moet plaatsvinden:

  • bij de eerste aanschrijving;
  • bij een wijziging in het bezit van belangen;
  • bij een wijziging van functie.

Wanneer moeten de belangen worden gemeld?
Alle nieuw te benoemen TMG-leden worden vóór de benoeming geïnformeerd en moeten eventuele risicovolle belangen zo spoedig mogelijk melden. Wijzigingen moeten worden gemeld zodra die zich voordoen.

Financieel belang

Wanneer is er voor het Rijk sprake van een financieel belang?
Financieel belang: Iedere vorm van bezit of beheer van aandelen en effecten, bezit van vorderingsrechten, onroerend goed en bouwgrond, en financiële deelneming in ondernemingen anders dan aandelenbezit, alsmede het hebben van schulden.
Onder schulden worden mede begrepen hypotheekschulden in een financiële constructie, waarop (voor)kennis of bezit van financiële belangen van invloed kan zijn.

Wanneer is er voor het Rijk sprake van een financiële belangenverstrengeling?
Financiële belangenverstrengeling: de situatie dat het bezit van of het beheer over financiële belangen, dan wel het hebben van (beursgerelateerde) voorkennis, in het kader van de vervulling van een TMG-functie een onafhankelijk functioneren of een onafhankelijke besluitvorming in de weg kan staan.

Moeten alle belangen worden gemeld?
Neen. Alleen die belangen waarvan is vastgesteld dat die het risico van belangenverstrengeling met de feitelijke functie in zich hebben. Eventuele andere belangen blijven buiten de melding. De compliance officer kan daarin een adviserende rol spelen.

Blijven de gemelde belangen altijd geregistreerd?
Neen. De belangen hebben een relatie met de werkzaamheden en het beleidsterrein van de functie. Bij een functiewisseling wordt een nieuwe toets gedaan. Belangen die niet meer van toepassing zijn, door functiewissel of door verdwijnen ervan, worden verwijderd. Dit moet wel door u via het meldingsformulier worden gemeld.

Gelieerde derde

Wat is een gelieerde derde?
Voor de uitvoering wordt onder een gelieerde derde verstaan de natuurlijke persoon of de instelling of organisatie, waarmee de aangewezen ambtenaar dusdanig financieel verbonden is dat die verbondenheid het functioneren van de ambtenaar kan beïnvloeden.

Wie of wat kan als gelieerde derde een rol spelen?

  • de huwelijks- of geregistreerde partner;
  • minderjarige natuurlijke of geadopteerde kinderen;
  • meerderjarige natuurlijke of geadopteerde kinderen en derden, indien het TMG-lid hun financiële belangen beheert;
  • instellingen waarvoor het TMG-lid diensten verricht

Wanneer zijn gelieerde derden voor de melding van belang?
Voor de melding geldt voor de gelieerde derden hetzelfde als voor de aangewezen ambtenaar zelf: de belangen mogen voor het functioneren van de ambtenaar niet het risico van belangenverstrengeling bevatten.

Compliance officer

Wat is een compliance officer?
De compliance officer is aangesteld om toe te zien op de naleving van wet- en regelgeving binnen de organisatie. Bij het rijk zijn compliance officers werkzaam waar een 'insider regeling' in het leven is geroepen, zoals bij de ministeries van Financiën en Economische zaken en Klimaat.

Wat is zijn functie?
De compliance officer adviseert en ondersteunt, zonder dat hij treedt in enige bevoegdheid van het individuele lid. Zijn inzet is erop gericht TMG-leden bij te staan bij de beoordeling of er sprake is van het risico van financiële belangenverstrengeling, en hen desgewenst te adviseren welke oplossing het beste kan worden gekozen om de (schijn van) belangenverstrengeling weg te nemen.