Rechtspositie Topmanagementgroep

De rechtspositie van de leden van de Topmanagementgroep wijkt op enkele punten af van die van ABD-topmanagers en ABD-managers.

De belangrijkste verschillen zijn:

DE arbeidsovereenkomst in een functie in de topmanagementgroep wordt gesloten, na instemming van de ministerraad, met de minister van BZK.

De minister van BZK, in overleg met de vakminister, plaatst de topambtenaar in de functie bij een departement voor een periode van maximaal zeven jaar. Na vijf jaar in functie wordt besproken of de omstandigheden aanleiding geven af te wijken van de benoemingstermijn van zeven jaar en deze met maximaal twee jaar te verlengen tot negen jaar.

Einde benoeming

Na het van rechtswege eindigen of voortijdig beƫindigen van een benoemingstermijn van maximaal zeven of negen jaar bestaat de inspanningsverplichting bij werknemer en werkgever om een vervolgbenoeming te vinden. De topambtenaar wordt dan gedurende een 'zoekperiode' van ten hoogste twee jaar als buitengewoon adviseur ingezet op tijdelijke werkzaamheden. Is er onverhoopt geen andere functie dan volgt ontslag.