Wat kun je verwachten tijdens het vacatureproces voor Topmanagementgroep

Selectieprocedure voor vacatures bij de Topmanagementgroep (TMG).

Openstellen vacature en opstellen groslijst

Het vacaturehoudend departement stelt, eventueel met advies van de Management Development Consultant van het directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst (DGABD) en na een intake met relevante stakeholders een functieprofiel vast. In de regel is de secretaris-generaal aangewezen als vacaturehouder. Gaat het om de vacature van secretaris-generaal, dan wordt de ambtelijke vacaturehouder aangewezen in overleg met de minister, de directeur-generaal Algemene Bestuursdienst (DG ABD) en de secretaris-generaal bij Algemene Zaken.

De vacature wordt geplaatst op de website Algemenebestuursdienst.nl en blijft in beginsel twee weken opengesteld.

Het DGABD gaat in eigen en andere netwerken op zoek naar kandidaten die geschikt kunnen zijn maar niet hebben gereageerd. Aan de hand van de aanmeldingen en het resultaat van de eigen searchactiviteiten wordt een ‘groslijst’ opgesteld.

De DG ABD bespreekt vacature, functieprofiel en mogelijke kandidaten verkennend met de minister en/of de ambtelijke vacaturehouder van het ministerie.

CV-presentatie en preselectiegesprekken

DGABD voert gesprekken met de kandidaten. Kandidaten worden op basis van kennis, ervaring en competenties naast het profiel van de functie en het TMG-profiel gelegd.

De DG ABD plaatst alleen dan een kandidaat op de shortlist als het DGABD deze heeft gesproken en heeft vastgesteld dat hij of zij aan de gestelde vereisten voldoet.

DGABD stelt een cv-presentatie op en bespreekt deze met de ambtelijke vacaturehouder.

De ambtelijke vacaturehouder geeft naar aanleiding van de cv-presentatie aan of, en zo ja, met welke kandidaten een oriënterend gesprek gewenst is. DGABD kan daarbij aanwezig zijn. Van deze gesprekken wordt aan de DG ABD  verslag uitgebracht.

De DG ABD kan aan een of meer TMG-leden verzoeken om een gesprek met (één of enkele van) de kandidaten te voeren. In geval sprake is van een SG-vacature zal de DG ABD daar een of meer SG’s voor benaderen. Dit gesprek wordt teruggekoppeld aan de DG ABD.

Voorselectie

Direct nadat de oriënterende gesprekken zijn afgerond, legt de DG ABD  de Voorselectiecommissie TMG een voorstel voor om de selectielijst vast te kunnen stellen. De ambtelijke vacaturehouder fungeert als informant. De commissie brengt ter vergadering een advies uit over de benoembaarheid van de voorgelegde kandidaten.

DGABD informeert in deze fase de kandidaten over algemene rechtspositionele zaken, zoals de beloning en de benoemingstermijn van ten hoogste zeven jaar.

De Voorselectiecommissie

De Voorselectiecommissie ABD-Topmanagementgroep (VSC) adviseert de DG ABD over de voorselectie van kandidaten. De VSC waakt over de objectiviteit van de voorselectie, en over de kwaliteit van de kandidaten in relatie tot het functieprofiel en het TMG-profiel. Verder kijkt de VSC naar de loopbaanposities van de huidige topambtenaren.

Daarnaast houdt de VSC oog op en steunt de DG ABD bij de vernieuwing van de TMG. Bij vernieuwing kan gedacht worden aan kandidaten van buiten de Rijksoverheid en kandidaten met een diverse achtergrond.

De Voorselectiecommissie heeft altijd een voorzitter van buiten de Rijksoverheid, met een ruime management-development-ervaring op topniveau. Verder bestaat de Voorselectiecommissie uit een extern lid en drie SG’s.

DG ABD stelt selectielijst vast

De DG ABD stelt - op basis van het advies van de Voorselectiecommissie - de selectielijst vast met één of meer kandidaten en zendt deze aan de vacature houdende minister en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Selectiefase

Het vacaturehoudende ministerie start het selectieproces met inachtneming van de (departementale) procedures. Het vacaturehoudende ministerie kan geen kandidaten in de procedure betrekken die niet op de selectielijst staan.

De minister kan een kandidaat alleen voorafgaand aan de selectiecommissie en uitsluitend gemotiveerd afwijzen. Indien de bewindspersoon de kandidaat niet kent en wil afwijzen, moet er eerst een oriënterend gesprek tussen bewindspersoon en de kandidaat plaatsvinden in aanwezigheid van de DG ABD.

De selectiecommissie wordt voorgezeten door een secretaris-generaal. De (plaatsvervangend) directeur-generaal ABD maakt altijd deel uit van de selectiecommissie. In de selectiecommissie heeft ook een TMG-lid van ander departement zitting.

Behalve de selectiecommissie wordt ook een draagvlakcommissie ingesteld.

De uitkomst van de selectie- en draagvlakcommissie wordt aan de DG ABD teruggekoppeld. Zo nodig worden referenties door de DG ABD ingewonnen.

Op grond van artikel 30 van de Wet op de Ondernemingsraden verzoekt de vacaturehouder om een advies van de ondernemingsraad over de voorgenomen benoeming, indien de vacante functie tevens bestuurder is in de zin van de WOR.

Zowel de vacaturehoudende minister als de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voert een gesprek met de (uiteindelijke) eindkandidaat.

Assessment, arbeidsvoorwaarden en AIVD-veiligheidsonderzoek

Aan de uiteindelijke kandidaat wordt in deze fase verzocht een (ontwikkel)assessment te ondergaan.

DGABD maakt afspraken met de uiteindelijke kandidaat over de arbeidsvoorwaarden en ingangsdatum. Dit laatste gaat in overleg met het vacaturehoudende ministerie. De benoemingsperiode is bepaald op ten hoogste zeven jaar. Voor sommige functies kan een kortere benoemingsperiode gelden. Na vijf jaar in functie wordt besproken of de omstandigheden aanleiding geven af te wijken van de benoemingstermijn van zeven jaar en deze met maximaal twee jaar te verlengen tot negen jaar.

TMG-functies zijn aangewezen als vertrouwensfuncties op grond van de Wet op de Veiligheidsonderzoeken. DGABD verzoekt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) om een verklaring van geen bezwaar ten aanzien van de uiteindelijke kandidaat.

Benoeming

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meldt - in overeenstemming met de minister van het vacaturehoudende departement - de voordracht aan de ministerraad (nadat de AIVD een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven). De melding gaat vergezeld van een cv van betrokkene.

Bekendmaking geschiedt door middel van persbericht vanuit de ministerraad.

Voor de eerste arbeidsovereenkomst in een functie in de Topmanagementgroep is een koninklijk besluit noodzakelijk.