Vacatureproces TMG

Selectieprocedure voor vacatures bij de Topmanagementgroep.

Openstellen vacature

 • Bureau Algemene Bestuursdienst stelt in samenspraak met de ambtelijke vacaturehouder bij het vacaturehoudende ministerie en na een intake met relevante stakeholders een functieprofiel vast. In de regel is de secretaris-generaal aangewezen als vacaturehouder. Gaat het om de vacature van secretaris-generaal, dan wordt de ambtelijke vacaturehouder aangewezen in overleg met de minister, de directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst (DG ABD) en de secretaris-generaal bij Algemene Zaken.
 • De vacature wordt geplaatst op de website van de Algemene Bestuursdienst en blijft in de regel 2 weken opengesteld.
 • Bureau ABD gaat in eigen en andere netwerken op zoek naar kandidaten die geschikt kunnen zijn maar niet hebben gereageerd. Aan de hand van de aanmeldingen en de eigen searchactiviteiten wordt een ‘groslijst’ opgesteld.
 • De DG ABD bespreekt vacature, functieprofiel en mogelijke kandidaten verkennend met de minister en/of de ambtelijke vacaturehouder van het ministerie.

De eerste fase

 • Bureau ABD voert gesprekken met de kandidaten. Kandidaten worden op basis van kennis, ervaring en competenties naast het profiel van de functie en het TMG-profiel gelegd.
 • De DG ABD plaatst alleen dan een kandidaat op de shortlist als BABD deze heeft gesproken en heeft vastgesteld dat hij of zij aan de gestelde vereisten voldoet.
 • Bureau ABD stelt een cv-presentatie op en bespreekt deze met de ambtelijke vacaturehouder.
 • De ambtelijke vacaturehouder geeft naar aanleiding van de cv-presentatie aan of, en zo ja, met welke kandidaten een oriënterend gesprek gewenst is. Bureau ABD kan daarbij aanwezig zijn. Van deze gesprekken wordt aan de DG ABD  verslag uitgebracht.
 • De DG ABD kan aan een of meer TMG-leden verzoeken om een gesprek met (één of enkele van) de kandidaten te voeren. In geval sprake is van een SG-vacature zal de DG ABD daar een of meer SG’s voor benaderen. Zij maken daarvan een verslag dat aan de DG ABD wordt gezonden.

Voorselectie

 • Direct nadat de eerste gesprekken zijn afgerond, legt de DG ABD  de Voorselectiecommissie TMG een voorstel voor om de selectielijst vast te kunnen stellen. De ambtelijke vacaturehouder fungeert als informant. De commissie brengt ter vergadering een advies uit.
 • Bureau ABD informeert in deze fase de kandidaten over rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke zaken, zoals de beloning en de benoemingstermijn van ten hoogste 7 jaar.

DG ABD stelt selectielijst vast

De DG ABD stelt –mede op basis van het advies van de Voorselectiecommissie - de selectielijst vast met één of meer kandidaten en zendt deze aan de vacature houdende minister en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Assessment, arbeidsvoorwaarden en AIVD-veiligheidsonderzoek

 • Aan de uiteindelijke kandidaat wordt in deze fase verzocht een (ontwikkel)assessment te ondergaan.
 • Bureau ABD maakt afspraken met de uiteindelijke kandidaat over de arbeidsvoorwaarden en ingangsdatum. Deze worden afgestemd met de leiding van het vacaturehoudende ministerie. De benoemingsperiode is vooraf bepaald op ten hoogste 7 jaar. Na 5 jaar na vijf jaar in functie wordt besproken of de omstandigheden aanleiding geven af te wijken van de benoemingstermijn van zeven jaar en deze met maximaal twee jaar te verlengen tot negen jaar.
 • TMG-functies zijn aangewezen als vertrouwensfuncties op grond van de Wet op de Veiligheidsonderzoeken. Bureau ABD verzoekt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) om een verklaring van geen bezwaar ten aanzien van de uiteindelijke kandidaat.

Selectiefase

 •  Het vacaturehoudende ministerie start het selectieproces met inachtneming van de (departementale) procedures. Het vacaturehoudende ministerie kan geen kandidaten in de procedure betrekken die niet op de selectielijst staan.
 • De minister kan een kandidaat alleen voorafgaand aan de selectiecommissie en uitsluitend gemotiveerd afwijzen. Indien de bewindspersoon de kandidaat niet kent en wil afwijzen, moet er eerst een oriënterend gesprek tussen bewindspersoon en de kandidaat plaatsvinden in aanwezigheid van de DG ABD.
 • De selectiecommissie wordt voorgezeten door een secretaris-generaal. De (plaatsvervangend) DG ABD maakt altijd deel uit van selectiecommissie. In de selectiecommissie heeft ook een TMG-lid van ander departement zitting.
 • Behalve de selectiecommissie wordt ook een draagvlakcommissie ingesteld.
 • Verslagen van de selectie- en draagvlakcommissie worden aan de DG ABD gezonden. Zo nodig worden referenties door de DG ABD ingewonnen.
 • Zowel de vacaturehoudende minister als de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voert een gesprek met de (uiteindelijke) kandidaat.
 • Op grond van artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden verzoekt de bestuurder om een advies van de ondernemingsraad over de voorgenomen benoeming.

Benoeming

 • De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meldt -in overeenstemming met de minister van het vacaturehoudende departement- de voordracht aan de ministerraad (nadat de AIVD een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven). De melding gaat vergezeld van een CV van betrokkene.
 • Bekendmaking geschiedt door middel van persbericht vanuit de Ministerraad.
 • Voor de eerste arbeidsovereenkomst in een functie in de topmanagementgroep is een koninklijk besluit noodzakelijk.