Vacatureproces TMG

Selectieprocedure voor vacatures bij de Topmanagementgroep.

Openstellen vacature

 • Bureau Algemene Bestuursdienst stelt in samenspraak met het vacaturehoudende ministerie en na een intake met relevante stakeholders een functieprofiel vast.
 • De vacature wordt geplaatst op de website van de Algemene Bestuursdienst en blijft in de regel 2 weken opengesteld.
 • Bureau ABD gaat in eigen en andere netwerken op zoek naar kandidaten die geschikt kunnen zijn maar niet hebben gereageerd. Aan de hand van de aanmeldingen en de eigen searchactiviteiten wordt een ‘groslijst’ opgesteld.
 • De directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst (DG ABD ) bespreekt vacature, functieprofiel en mogelijke kandidaten verkennend met de minister en/of de secretaris-generaal van het vacaturehoudende ministerie.
 • Vervolgens bespreekt de DG ABD  de vacature, het functieprofiel en de mogelijke kandidaten in het TMG-Monitor-overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister-president in aanwezigheid van de secretaris-generaal van het ministerie van AZ. De DG ABD  zorgt voor de follow-up van het besprokene in het vervolg van de procedure.

De eerste fase

 • Bureau ABD voert gesprekken met de kandidaten. Kandidaten worden op basis van kennis, ervaring en competenties naast het profiel van de functie en het TMG-profiel gelegd.
 • De DG ABD plaatst alleen dan een kandidaat op de shortlist als BABD deze heeft gesproken en heeft vastgesteld dat hij of zij aan de gestelde vereisten voldoet.
 • Bureau ABD stelt een cv-presentatie op en bespreekt deze met het vacaturehoudende ministerie.
 • Het vacaturehoudende ministerie geeft naar aanleiding van de cv-presentatie aan of, en zo ja, met welke kandidaten een oriënterend gesprek gewenst is. Bureau ABD kan daarbij aanwezig zijn. Van deze gesprekken wordt aan de DG ABD  verslag uitgebracht.
 • De DG ABD kan aan een of meer TMG-leden verzoeken om een gesprek met (één of enkele van) de kandidaten te voeren. Bij kandidaten van buiten de rijksdienst is dit een vast onderdeel van de procedure. In geval sprake is van een SG-vacature zal de DG ABD daar een of meer SG’s voor benaderen. Zij maken daarvan een verslag dat aan de DG ABD wordt gezonden.

Voorselectie

 • Direct nadat de eerste gesprekken zijn afgerond, legt de DG ABD  de Voorselectiecommissie TMG een voorstel voor om de selectielijst vast te kunnen stellen. De secretaris-generaal van het vacaturehoudende ministerie fungeert als toegevoegd lid. Is sprake van een SG-vacature dan wordt een TMG-lid van dat ministerie of de voorzitter van de selectiecommissie als lid uitgenodigd. De commissie brengt binnen een week na de beraadslaging een advies uit.
 • Bureau ABD informeert in deze fase de kandidaten over rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke zaken, zoals de beloning en de benoemingstermijn van ten hoogste 7 jaar.

DG ABD stelt selectielijst vast

De DG ABD stelt –mede op basis van het advies van de Voorselectiecommissie - de selectielijst vast met twee of meer kandidaten en zendt deze aan de vacaturehoudende minister en aan de minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Assessment, arbeidsvoorwaarden en AIVD-veiligheidsonderzoek

 • Aan de uiteindelijke kandidaat wordt in deze fase verzocht een (ontwikkel)assessment te ondergaan.
 • Bureau ABD maakt afspraken met de uiteindelijke kandidaat over de arbeidsvoorwaarden en ingangsdatum. Deze worden afgestemd met de leiding van het vacaturehoudende ministerie. De benoemingsperiode is vooraf bepaald op ten hoogste 7 jaar.
 • TMG-functies zijn aangewezen als vertrouwensfuncties op grond van de Wet op de Veiligheidsonderzoeken. Bureau ABD verzoekt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) om een verklaring van geen bezwaar ten aanzien van de uiteindelijke kandidaat.

Selectiefase

 •  Het vacaturehoudende ministerie start het selectieproces met inachtneming van de (departementale) procedures. Het vacaturehoudende ministerie kan geen kandidaten in de procedure betrekken die niet op de selectielijst staan.
 • De selectiecommissie wordt voorgezeten door een secretaris-generaal. De (plaatsvervangend) DG ABD maakt altijd deel uit van selectiecommissie. In de selectiecommissie heeft ook een TMG-lid van ander departement zitting.
 • Behalve de selectiecommissie wordt ook een draagvlakcommissie ingesteld.
 • Verslagen van de selectie- en draagvlakcommissie worden aan de DG ABD gezonden. Zo nodig worden referenties door de DG ABD ingewonnen.
 • Zowel de vacaturehoudende minister als de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voert een gesprek met de (uiteindelijke) kandidaat/kandidaten. De minister van het vacaturehoudende departement en/of de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunnen de DG ABD  verzoeken om een vervolgopdracht naar andere kandidaten uit te voeren.
 • Op grond van artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden verzoekt de bestuurder om een advies van de ondernemingsraad over de voorgenomen benoeming.

Benoeming

 • De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meldt -in overeenstemming met de minister van het vacaturehoudende departement- de voordracht voor kroonbenoeming aan de ministerraad (alleen nadat de AIVD een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven en nooit daarvoor). De melding gaat vergezeld van een CV van betrokkene.
 • Bekendmaking geschiedt door middel van persbericht vanuit de Ministerraad.
 • Voor de eerste aanstelling als TMG-lid is een koninklijk besluit noodzakelijk.